Безрук В М Харківський національний університет радіоелектроніки пр Леніна, 14, м Харків, 61166, Україна факс: (057) 702-91-13, e-mail: valeriy_bezruk@ukrnet, bezruk@kturekharkovua

Анотація – Розглядається структура та особливості побудови електронного курсу з основ проектування систем звязку з застосуванням компютерів Курс включає теоретичні матеріали, контрольні питання і завдання, а також лабораторний практикум, які призначені для дистанційного навчання студентів, магістрів, аспірантів та перепідготовки фахівців у галузі звязку

■ Введення

в умовах бурхливого розвитку інформаційних систем зростаючі вимоги до якості і термінів проектування засобів звязку вдається задовольнити шляхом автоматизації їх проектування [1, 2] Успіхи автоматизованого проектування систем в минулі роки досягалися прямий експлуатацією значного швидкодії і памяті ЕОМ при виконанні ряду проектних процедур на етапах схемотехнічного, конструкторського і технологічного проектування У сучасних умовах актуальною проблемою є автоматизація початкових етапів проектування систем на системотехнічному рівні в конкретних прикладних областях [3] Це ставати можливим шляхом розвитку нових інформаційних технологій у проектуванні, основу яких складають теорія векторної оптимізації та математичного моделювання систем звязку [1-3] Ці технології обєднують два основних напрямки Перший напрямок включає побудову і реалізацію на ЕОМ математичних моделей і розробку методів оптимізації систем з метою отримання оптимальних проектних рішень по векторному критерієм оптимальності Другий напрямок включає роботи з розробки математичних моделей систем звязку, а також створенню відповідних пакетів прикладних програм імітаційного моделювання та системного забезпечення, обєднаних в проблемно-орієнтовані підсистеми автоматизованого проектування

II Зміст електронного курсу

Враховуючи, що в даний час стрімко розвивається дистанційна освіта [4], був розроблений електронний курс з основ автоматизованого проектування систем звязку Курс вкпючает електронний підручник, що містить теоретичні матеріали для вивчення питань оптимізації та моделювання систем та мереж звязку цикл лабораторних робіт для набуття практичних навичок оптимізації та моделювання систем набір індивідуальних контрольних завдань для поглибленого вивчення окремих питань курсу питання для самоконтролю по кожному тематичного розділу комплект питань по компютерного тестування, а також великий список рекомендованої літератури за тематичними розділами

У курсі основна увага відводиться питанням векторної оптимізації систем і мереж звязку, побудови детермінованих та імовірнісних математичних моделей сигналів, перешкод, систем, мереж, а також організації статистичного моделювання Ці проектні процедури мають велике значення для початкових етапів проектування інформаційних систем Даються приклади задач оптимізації та моделювання систем та мереж звязку Розглядаються алгоритми моделювання і стандартні пакети програм, які можуть бути використані в автоматизованому проектуванні систем і мереж звязку

У вступі електронного підручника приводитися короткий опис курсу, його цілі, місця і ролі серед інших дисциплін У наступних розділах коротко викладаються основні теоретичні матеріали, які необхідно вивчити, зокрема, в першому розділі наведені загальні відомості з автоматизованого проектування технічних систем У другому розділі розглянуті особливості вибору оптимальних варіантів систем методами векторної оптимізації У третьому розділі дані приклади задач оптимізації в галузі звязку У четвертому і пятому розділі розглянуто математичні моделі систем і мереж звязку, а також методи їх статистичного моделювання на ЕОМ Розглянуто методи та алгоритми моделювання на ЕОМ випадкових величин, векторів і процесів, типових для імітаційного моделювання систем та мереж звязку У шостому розділі наведено відомості про деякі стандартних пакетах програм, які можуть бути використані в автоматизованому проектуванні, зокрема, при оптимізації та моделюванні пристроїв, систем і мереж звязку Список літератури вкпючает широкий перелік публікацій, які для зручності використання розділені за тематичними рубриками

Для закріплення теоретичного матеріалу передбачено виконання циклу лабораторних робіт, які вкпючат: дослідження алгоритмів скалярної оптимізації цільових функцій однієї та кількох змінних векторна оптимізація цифрової системи звязку векторна оптимізація структури мережі звязку моделювання на ЕОМ типових випадкових процесів, використовуваних для математичного опису систем і мереж звязку статистичне моделювання аналогових і цифрових систем звязку, імітаційне моделювання мереж звязку [5] При виконанні лабораторних робіт використовуються як спеціально розроблені програмні продукти, так і стандартні пакети програм, які широко застосовуються в практиці проектування систем і мереж звязку

Є в електронному вигляді методичні вказівки до кожної лабораторної роботи На початку виконання кожної лабораторної роботи пропонується вивчення відповідного теоретичного матеріалу Далі пропонується ознайомитися з методичними рекомендаціями по роботі з програмою для виконання лабораторної роботи, а також порядком проведення лабораторних досліджень Кінцевий результат виконання кожної лабораторної роботи оформляється у вигляді звіту в компютерному варіанті, а також захищається за відповідними контрольних питань

Для поглибленого вивчення теоретичних відомостей з курсу передбачені індивідуальні завдання, які охоплюють як теоретичні, так і практично питання з усіх розділів курсу При виконанні цих завдань учень повинен використовувати рекомендовану літературу із зазначеного списку

Передбачений також набір питань і завдань для компютерного тестування учнів із використанням системи OpenTEST Ця система дозволяє вирішувати такі завдання: експертне оцінювання знань з окремих темах і дисципліні в цілому проведення тестування в локальному та мережевому варіанті через мережу INTERNET

Відповіді на контрольні питання, результати виконання індивідуальних контрольних завдань і результати компютерного тестування враховуються при оцінці рівня знань учня з дисципліни

Усі матеріали електронного курсу підготовлені російською та українською мовою Сайт електронного курсу починається з карти сайту – домашньої Web-сторінки (рис 1) Після його завантаження на екрані висвічується повідомлення про його структуру та зміст, які за допомогою гіперпосилань повязане з усіма теоретичними розділами, лабораторним практикумом, індивідуальними завданнями та підрозділами

Рис 1

Fig 1

При створенні електронного курсу використані сучасні тенденції у розвитку технологій дистанційної освіти Всі сторінки електронного підручника засновані на типових можливості мови HTML, розмітки даних у вигляді простого тексту і таблиць, використання фреймів, управління форматуванням і розмірами шрифтів, застосування атрибутів тегів HTML, використання вбудованої графіки в текст Web-сторінки Передбачена проста навігація в структурі електронного курсу і швидкий перехід до будь-якого вибраному розділу і матеріалу шляхом активізації відповідного компонента в змісті Програмні комплекси для виконання лабораторних робіт мають простий і зрозумілий інтерфейс користувача, високий ступінь інтерактивності з використанням стандартних елементів і широких можливостей двовимірної графіки для виведення результатів досліджень

Обмін інформацією між викладачем і учнем здійснюється по електронній пошті Пересилаються, відповіді на контрольні питання, результати виконання індивідуальних контрольних завдань, а також звіти по виконаним лабораторним роботам

III                                  Висновок

При підготовці електронного курсу враховано досвід автора з викладання дисципліни «Автоматизація проектування мереж звязку» для студентів спеціальності «Інформаційні мережі звязку» в Харківському національному університеті радіоелектроніки Електронний курс призначений для дистанційного навчання студентів та магістрів спеціальностей телекомунікаційного профілю, а також при перепідготовці фахівців в області звязку Цей курс може бути використаний при різних формах дистанційного освіті – як при кейсові моделі навчання, так і при віртуальній формі навчання через мережу Інтернет Його також можуть використовувати студенти денної форми навчання додатково до традиційних видів занять Поряд з компютерним варіантом курсу по автоматизації проектування мереж звязку є тверді копії навчально-методичних матеріалів

IV                         Список літератури

[1] Захарченко М В, Стєклов В К, Князєва Н О та ін Ав-томатізац1я проектування прістроТв, систем та мереж звязку – К: Радюаматор, 1996 – 256 с

[2] Безрук В М Векторна оптім1зац1я та Статистичнй моді-лювання в автоматизоване проектування систем звязку – Харк1в: ХНУРЕ, 2002 – 164с

[3] Вязгін В А Федоров В В Математичні методи автоматизованого проектування – М: Вища школа, 1989-184 с

[4] Усков В Я, Ускова М 14 Дистанційна освіта: організаційні, технологічні та фінансові апекти / / Інформаційні технології – 1999 – № 1 – С 31-38

[5] Безрук В М Лабораторний практикум з дослідження систем телекомунікацій методом моделювання на ЕОМ / / Освіта та віртуальність – Харків: УАДО,

2001 – С 263-268

ELECTRONIC COURSE FOR THE DISTANCE EDUCATION ON THE COMMUNICATION SYSTEMS CAD

Bezrukh V M

Kiiari<iv Nationai University of Radioeiectronics 14, Lenina Avenue, Kiiari<iv, 61166, Ui<raine Fax: (057) 702-91-13, e-maii: vaieriy_bezrui<.@ui<.rnet, bezrui<@l<turel<iiarl<ov ua

Abstract – The structure and designing peculiariaties of the electronic course on the foundations of communication systems computer aided design are considered The course includes the theoretical material, the checking questions problems and also the laboratory practical work, which can be used for the distance learning of under- and post-gradute studenta, and PhD students in the direction «Telecommunications» and for the extension courses in the field on cummunication

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р