Головко о Н, Печенкина Є В Севастопольський національний технічний університет м Севастополь, Україна, 99053 тел: 235311, e-mail: ped@sevgtusebastopolua

Анотація – У роботі представлено педагогічне спрямування професійної підготовки студентів спеціальності «Екологія» Показані роль і місце педагогічної підготовки в теоретичному і практичному плані Висвітлено досвід роботи кафедри прикладної екології та охорони праці Севастопольського національного технічного університету

I                                       Введення

Актуальні завдання, які ставить сучасне суспільство перед екологічною освітою, не можуть бути вирішені без відповідної професійної підготовки педагогів Така підготовка вимагає чіткої методичної основи і відповідної організаційної системи

Відзначимо, що Севастополь є унікальною урбоекосістеми, що включає як природні, так і культурно-естетичні компоненти: специфічні ландшафти, аквальний комплекси, історико-архітектурну памятники, парки, сквери, набережні, пляжі Для збереження такої урбоекосістеми необхідні постійний контроль за екологічним станом її компонентів, а також розробка і впровадження методів захисту навколишнього середовища

II                              Основна частина

у звязку з цим для Севастополя актуальна проблема професійної підготовки фахівців-екологів Кузнею кадрів в цьому відношенні тепер є Севастопольський національний технічний університет (СевНТУ) – один з найбільших ВНЗ Криму Педагогічна підготовка майбутніх інженерів-екологів здійснюється четвертий рік У звязку з таким удосконаленням навчального процесу розширюються професійні права випускників за напрямом «Екологія та охорона навколишнього середовища» зі спеціалізацією «Екологія і безпека життєдіяльності» Тепер крім інженерної та науково-дослідної професійної діяльності випускник (спеціаліст та магістр) має право на педагогічну та організа-ційно-управлінську діяльність

Все це стало можливим після того, як адміністрація кафедри прікпадной екології та охорони праці (ПЕОТ) СевНТУ в грудні 2002 року уклала договір про співпрацю з Управлінням освіти і науки СМДА (Севастопольської міської державної адміністрації) на предмет педагогічної підготовки студентів пятого курсу і формування педагогічних кадрів для м Севастополя Даний договір покликаний заповнити брак кваліфікованих педагогів у навчальних закладах міста

Педагогічна підготовка набирає обертів і стає важливим компонентом у навчанні студентів В обовязки спеціаліста – еколога входить не тільки захист природного навколишнього середовища, а й уміння педагогічно грамотно донести важливу екологічну інформацію до населення і учнів, сформувати громадську думку

Як відомо, екологічний світогляд формується в дитячому та юнацькому віці, тобто в період навчання в школі Спеціаліст-еколог може набагато ширше розкрити екологічні питання, ніж звичайний педагог-предметник

Бакалавр-еколог має можливість вибрати напрямок подальшого навчання: «Інформаційні та компютерні технології в екології» або «Екологія і безпека життєдіяльності» Студенти, що вибрали напрямок «Екологія і безпека життєдіяльності» з осіннього семестру пятого курсу поряд з інженерно-технічною підготовкою приступають до вивчення дисциплін гуманітарної но-педагогічного цікпа:

1 Педагогіка (всього 108 годин, з них 36 год – лекції, 18 год-практичні заняття)

2 Методика викладання екології (МПЕ) (всього-108 годин, з них 36 год – лекції, 18 год-практичні заняття)

3 Методика викладання безпеки життєдіяльності (МПБЖД) (всього 81 годину, з них 18 ч-лекції, 18 год-практичні заняття)

4 Психологія (всього – 81 година, з них 18 ч-лекції, 18 год-практичні заняття)

5 Вікова фізіологія і валеологія (всього – 81 година, з них 18 ч-лекції, 18 год-практичні заняття)

Підсумковий контроль з даних дисциплін:

1 Психологія, МПБЖД, Вікова фізіологія і валеологія – заліки

2 Педагогіка, МПЕ – іспити

Студенти мають можливість спробувати себе в ролі наукових керівників старшокласників політехнічного ліцею, який є базовою експериментально-практичним майданчиком кафедри ПЕОТ Така науково-педагогічна діяльність сприятлива як для студентів, так і для ліцеїстів Учні розвивають науково-дослідних мислення, а студенти удосконалюються в педагогічній творчості

У 2005-2006 уч році студентами групи ЕК-52д здійснювалося наукове керівництво учнями Севастопольського політехнічного ліцею з низки актуальних екологічних проблем:

Хмеленок Марія – наукова робота уч-ся 9-2 кл АНещірой, НДідик «Дослідження ступеня забруднення атмосферного повітря аерозольними частками (на прикладі м Севастополя)»

Скляр Ірина – наукова робота уч-ся 9-2 кп ЮЩербаковой, ДКозловой «Жорсткість водопровідної води: шкідливий вплив та способи усунення»

Петухова Тетяна – наукова робота уч-ся 9-2 кл АЛавріва, МКорж «Ландшафтно-екологічні аспекти забруднення повітряного середовища м Севастополя»

Зейтуллаев Марлен, Троян Дмитро – наукова робота уч-ся 8-3 кл НСторож «Промислові аспекти забруднення атмосферного повітря (на прикладі Бахчисарайського цементного заводу)»

Захист наукових робіт на міських конференціях старшекпассніков продемонструвала високий рівень підготовленості учнів, глибоке опрацювання проблем досліджень

Науково-методичної активністю в області екологічної освіти відзначилися також студенти Бірюкова Марія з методичною розробкою з методики викладання екології на тему «Вивчення методів біоіндикації та біотестування в шкільному курсі природничих дисциплін »і Дячук Наталія – ​​участю у міжнародному семінарі зі статтею« Еколого-педагогічна підготовка студентів технічних ВНЗ » Всім відзначилися студентам оголошено подяку із занесенням в навчальну картку

У весняному семестрі, згідно навчального плану, майбутні педагоги-екологи освоюють державну педагогічну практику в школі Викладацька діяльність практиканта становить не менше 12 навчальних днів По закінченні практики студент представляє звіт і рекомендаційний лист від адміністрації школи Необхідною умовою є проведення 2 відкритих уроків в присутності комісії з викладача, директора школи, керівника практики

Важливим підсумком педагогічної підготовки є те, що одна глава дипломного проекту має бути присвячена методичної розробці теми диплома Таким чином, відбивається можливість прікпадного педагогічного використання випускної кваліфікаційної роботи в шкільній програмі

При отриманні диплома випускник кафедри ПЕ-ОТ спеціалізації «Екологія і безпека життєдіяльності» мати право не тільки займатися інженерно-екологічною діяльністю, а й викладати в навчальних закладах

Перелік дисциплін, які можуть викладати випускники ПЕОТ досить широкий:

– біологія

– географія

– валеологія

креслення

-БЖД

При здачі кваліфікаційного іспиту та позитивному вирішенні педради навчального закладу можливо викладання таких дисциплін як:

– інформатика

– фізика

-Хімія

Узагальнюючи викладене можна констатувати:

1) Севастопольський національний технічний університет чуйно реагує на соціальний запит підготовки педагогічних кадрів екологічної спрямованості

2) на кафедрі прикладної екології та охорони праці педагогічна підготовка гармонійно вбудована в навчальний план

3) присутній теоретична, практична і науково-педагогічна спрямованість

4) державна практика і дипломний проект насичені педагогічним змістом

5) мається базовий педагогічний полігон – Севастопольський політехнічний ліцей

6) випускник отримує право викладання не однієї, а декількох природничонаукових дисциплін

III                                  Висновок

Перспективи подальшого вдосконалення еколого-педагогічної підготовки студентів кафедри ПЕОТ звязуються з новим напрямом освітньої діяльності студентів – суспільно-науковою діяльністю в Инновационнопедагогической асоціації «XXI століття: освіта, наука, екологія» Перші кроки в цьому напрямку вже є

Надійшло запрошення від асоціації до участі в міжнародному проекті ЮНЕСКО «Великий Волзький річковий шлях – обєднані моря в імя Всесвітнього освітнього спадщини та стабільного розвитку» Проект схвалений генеральною конференцією ЮНЕСКО на 32-й сесії як великий міждисциплінарний багаторічний проект

Севастопольський політехнічний ліцей, який представляє Україну (один з 12-ти навчальних закладів), визначив тему власного авторського проекту – «Очищення прибережних зон від пластикової тари», яка повністю узгоджується з цілями проекту ЮНЕСКО та актуальна для всього Великого Волзького шляху і морів Волзького басейну

Нами, координаторами проекту, формується робоча група «з вивчення негативних процесів, що відбуваються у водоймах внаслідок порушення екології прибережних зон» Виконано перший шкільний дослідний проект на базі Інституту біології Південних морів з учнями політехнічного ліцею на тему «Вплив пластика на бен-Тосно мікрофлору Чорного моря Аналіз гідрохімічного стану Балакпавской бухти » Поповнення робочої групи студентами-екологами дозволить, на наш погляд, по-перше, ефективніше вирішувати завдання з реалізації проекту, а по-друге, посилити суспільно-наукову, просвітницьку функцію педагогічної підготовки студентів

Відповідно до девізом проекту ЮНЕСКО «Чисто на планеті – щасливі всі діти» необхідна пропаганда ідей екологічного стабільного розвитку, наукова аргументація боротьби з пластиковою чумою узбережжя, організація дослідницької діяльності школярів Таке поле освітньої діяльності студентів відповідає громадському запиту на формування особливого типу особистості педагога-еколога, що поєднує сучасні наукові знання з моральними переконаннями і готовністю діяти Саме такий тип особистості відповідає меті екологічної освіти в єдності трьох основних завдань:

– навчальних – формування системи знань про екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення

– виховних – формування мотивів потреб і звичок екологічно доцільного поведінки та діяльності

– розвиваючих – розвиток системи інтелектуальних і практичних умінь з вивчення, оцінки стану і поліпшення навколишнього середовища своєї місцевості

Еколого-педагогічна професійна підготовка студентів СевНТУ становить певний науково-дослідний інтерес Тому розвиток даного нового напрямку звязується з дисертаційним дослідженням і формуванням еколого-педагогічної концепції у вищій технічній школі Цільовим орієнтиром даної концепції є формування майбутнього інженера-еколога як гармонійного субєкта екологообразовательной діяльності

IV                           Список літератури

[1] 1Головко ОН Безперервне екологічна освіта школярів (методологія, концепція, програма) – Севастополь: Пекітан, 1998 – 140 с

[2] Головко ОМ Методичний посібник з організації науково-практичної діяльності старшокласників – Севастополь: Пекітан, 1999 – 43 с

EDUCATIONAL TRAINING OF STUDENTS MAJORING IN ECOLOGICAL ENGINEERING: THE EXPERIENCE OF THE SEVASTOPOL NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY

Golovko O N, Pechenkina Ye V

Sevastopol National Technical University Sevastopol, Ul<raine, 99053 phone: 235311, e-mail: ped@sevgtusebastopolua

Abstract- This report presents a new educational approach to professional training of students at the Department of Applied Ecology and Occupational Safety and Health, Sevastopol National Technical University The role and position of educational training in both theoretical and practical aspects is demonstrated Experience accumulated since 2002 is discussed

I                                         Introduction

Modern society calls for new standards of environmental education of children and youth To respond to these challenges, adequate professional training of ecology teachers is required

II                                        Main Part

The Sevastopol National Technical University has been providing educational training of students in environmental subjects since 2002 A cooperation agreement has been signed with the Sevastopol Municipal Department of Education and Science covering issues related to manning of educational establishments in Sevastopol by ecology teachers Undergraduate students are instructed in the following disciplines: Pedagogy: Ecology Instruction Techniques: Psychology: Safety of Vital Functions Instruction Techniques: Age-Specific Physiology and Valeology Along with theoretical studies, students also undergo practical educational training at schools One chapter of each student’s graduation thesis has to be dedicated to procedural development of the subject matter

Diplomas issued by the Department of Applied Ecology and Occupational Safety and Health entitle graduates to instruct in the following disciplines: Biology, Geography, Valeology, Drawing, and Safety of Vital Functions Should the Board of Teachers at any educational establishment deem it appropriate, exstudents may also teach Informatics, Physics, or Chemistry

III                                       Conclusion

Prospects of further improvements in educational training of students at the Department of Applied Ecology and Occupational Safety and Health are associated with new approaches in education as specified by UNESCO A professional ecology teacher will have to combine scientific knowledge with high moral values and willingness to engage in environmental activities

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р