Пасюга В Н, Грабіма В А, Шкорбатов Ю Г Харківський національний університет ім В Н Каразіна Пл Свободи, 4, м Харків, 61077, Україна тел: (057) 7075635, e-mail :: YuryGShckorbatov @ univerl

Анотація – Постійне магнітне поле і магнітні ПОЛЯ, обертові за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки, викликають значне зниження життєздатності дрозофіли на стадії ембріогенезу, повязане, мабуть, з накопиченням домінантних летальних мутацій, а також конденсацію хроматину в ядрах клітин людини

I Введення

Біологічні ефекти магнітних полів низької інтенсивності привертають увагу у звязку з їх негативною дією на організм та їх використанням в медицині Згідно з даними Міжнародного агентства з вивчення раку магнітні поля низької інтенсивності класифікують як передбачуваний канцероген [1] З іншого боку, магнітні поля давно і успішно використовують в медицині [2], встановлений значний біологічний і терапевтичний ефект вихрового обертового магнітного поля [3]

У нашій попередній роботі аналізувався вплив на життєздатність дрозофіли постійного і вихрового магнітного поля з різним напрямком обертання, що генерується за допомогою методу, розробленого старшим науковим співробітником В А Грабина [4], У даній роботі аналізується вплив магнітних полів на частоту виникнення летальних мутацій у дрозофіли і на стан хроматину в клітинах людини

II                               Основна частина

Досліджували вплив постійного та обертового магнітного поля на кількість дорослих мух (імаго), розвинулися з синхронних кладок яєць, що піддавалися впливу магнітного поля, а також на кількість домінантних летальних мутацій (ДЛМ) [5] На ізольованих клітинах людини досліджували процес утворення гранул гетерохроматину при дії поля Кількість гранул визначали за методом [6] Всі обєкти піддавали впливу магнітного поля протягом 10 хвилин Напруженість поля в експериментах з дрозофіли становила 15 мТ, в експериментах з кпеткамі людини – 25 мТ

Дослідження проводили на лініях Drosophila melanogaster Canton-s і Oregon Обертове магнітне поле створювали за допомогою оригінальної установки, сконструйованої в лабораторії квантової біології радіофізичного факультету Харківського національного університету Вплив здійснювали на стадії яйця в синхронізованих кладках Вплив магнітним полем використовували в трьох варіантах: поле, що обертається по годинниковою стрілкою, поле, що обертається проти годинникової стрілки і постійне магнітне поле Всі перераховані варіанти впливу надавали негативний ефект на кількість імаго, що розвилися з опромінених кладок Нижче, на Рис1 представлені ефекти магнітного поля на частоту домінантних летальних мутацій у однієї з двох тестованих ліній дрозофіли Постійне магнітне поле викликає значне підвищення частоти ДЛМ, дещо менш виражений ефект спостерігається при дії обертового магнітного поля Ці ефекти спостерігаються у обох ліній дрозофіли

Вплив постійного магнітного поля і магнітного поля, що обертається проти годинникової стрілки на кпеткі букального епітелію людини призводить до збільшення кількості гранул гетерохроматину в ядрах (Мал 2) Спостережуваний ефект свідчить про підвищення ступеня конденсації хроматину в ядрі, що є неспецифічною реакцією клітини на стрес

III                                   Висновок

Показано негативний вплив постійного та обертового магнітного поля на показники життєздатності дрозофіли і підвищення кількості домінантних летальних мутацій у потомства комах, підданих впливу полів на стадії яйця Збільшення кількості гранул гетерохроматину в ядрах клітин людини свідчить про вплив магнітних полів безпосередньо на клітинному рівні У наших подальших дослідженнях ми плануємо вивчити вплив даних впливів на частоту виникнення рецесивних мутацій, а також процеси мутагенезу на клітинному рівні

IV                            Список літератури

[1]  International Agency for Research on Cancer Non-ionizing Radiation Part 1: Static and Extremely Low-Frequency Electric and Magnetic Fields lARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans Lyon, France: International Agency for Research on Cancer 2002:80

[2]  Bassett A C L Beneficial effects of electromagnetic fields// J Cell Biochem- 1993- V51- N4-P387-393

[3] Житник 14 E, Новіцкі Я В та ін Вихрові магнітні поля в медицині та біології / / Вісник нових медичних технологій – 2000 – Т VII, № 1 – С46-57

[4] Шкорбатов Ю Г, Гоабіна В А, Пасюга В М Вплив заїжджого та обертового магн1тного поля на стан хроматину в клітинах букального епітелія людини і життєздатність Drosophila melanogaster / / Матеріали 15-ї Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології» Севастополь, 2005 – Т2 – С896-897

[5] Тихомирова М М Генетичний аналіз Ленінград, Видавництво ЛДУ, 1990 – 280 с

[6] Shckorbatov У G He-Ne laser light induced changes in the state ofthe chromatin in human cells / / Naturwissenschaften-1999-V86-N9 – P450-453

INFLUENCE OF CONSTANT AND REVOLVING MAGNETIC FIELD ON VIABILITY OF DROSOPHILA AT EMBRYONIC STAGE AND ON CHROMATIN STATE IN HUMAN CELLS

Pasyuga V N, Grabina V A, Shckorbatov Y G

Kharkov National University PI Svobody 4, Kharkov, 61077, Ukraine Ph: (057)7075635, e-mail:: Yury G Shckorbatov@univerkharkov ua

Abstract – Constant magnetic field, as well as magnetic fields, revolving clockwise and counterclockwise, cause significant reduction of drosophila viability on embryonic stage, as well as condensation of chromatin in human cell nuclei

I                                       Introduction

Biological effects of low-intensive magnetic fields attract attention due to their negative action on organism and medical applications According to International Agency of Cancer Research low-intensive magnetic fields are classified as supposed carcinogen [1] On the other hand, magnetic fields are successfully applied in medicine [2]

The influence of constant and revolving magnetic field on the quantity of adult flies (imago) from synchronous laying subjected to influence of magnetic field, as well as on the quantity of dominant lethal mutation (DLM) has been investigated The quantity of heterochromatin granules has been also defined [6] All objects have been subjected to the influence of magnetic field for 10 minutes Experimental field intensity was 15 mT with drosophila, and 25 mT with human cells The research has been conducted in two Drosophila melanogaster lines: Canton- s and Oregon Three types of influence have been used: field revolving clockwise, field revolving counterclockwise and constant magnetic field All types of influence have induced negative effect on imago quantity developing from irradiated laying Presented in Fig1 is the influence of magnetic field on dominant lethal mutation frequency Constant magnetic field causes significant increasing of DLM frequency Revolving magnetic field also induces DLM increasing Constant magnetic field and magnetic field, revolving counterclockwise induce increasing of heterochromatin granules quantity in human buccal epithelium cells (Fig 2)

III                                       Conclusion

Negative influence of constant and revolving magnetic field on drosophila viability and DLM increasing has been demonstrated The increased quantity of heterochromatin granules in human cells indicates direct magnetic field effect on the cell level In our further studies we plan to investigate the influence of magnetic field on recessive mutations incidence and mutagenesis processes on the cell level

Puc 1 Вплив обертового і постійного магнітних полів на ступінь смертельних мутацій

дрозофіли

Fig 1 Influence of rotating and constant magnetic fields on the incidence of lethal mutations in drosophila stock

Puc 2 Вплив обертового і постійного магнітних полів на кількість гранул гетерохроматину в

клітинах букального епітелію людини

Fig 2 Influence of rotating and constant magnetic fields on heterochromatin granule quantity in human buccal

epithelium cells

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р