Чаяло П П, Грубник Б П Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук» М3 України вул Володимирська, 61-6, м Київ, 01033, Україна тел: 289-09-97

Анотація – Охарактеризовано можливості використання технологій квантової медицини при лікуванні хворих похилого (60-74 роки) та старечого (75-89 років) віку в умовах поліморбідності клінічних проявів Виявлено санологіческіе ефекти мікрохвильової резонансної терапії (МРТ) при вік-залежної патології опорно-рухового апарату, нервової та ендокринної систем, алергічних станах Розглядаються шляхи подальшого використання досягнень квантової медицини в геронтології

I                                       Введення

Лимитирующими факторами, що обмежують тривалість життя людини, служить вікова нозологія, що формує картину патологічного старіння і включає широкий спектр захворювань серцево-судинної системи, опорнодвигательного апарату, нервової системи, порушень метаболізму, процесів росту і формоутворення кпеток [1, 2]

Незважаючи на певний успіх геріатричної фармакології в лікуванні захворювань у пацієнтів в пізньому онтогенезі, існує ряд невирішених питань, обумовлених віковими морфо

функціональними і метаболічними особливостями організму, зокрема, поліморбідність і змінена чутливість органів і тканин до дії нервових і гуморальних впливів, що вимагає максимального обмеження у використанні засобів і методів традиційної терапії [3] У звязку з чим, стає цілком очевидною необхідність звернення до методології квантової медицини, що дозволяє найбільш повно забезпечити корекцію функцій організму шляхом відновлення порушеної когерентності електромагнітного каркасу [4]

Мета даної роботи полягала в апробації методології квантової медицини в геріатрії з урахуванням можливості використання МРТ для корекції негативного впливу клінічних проявів патологічного старіння на тривалість життя

II                              Основна частина

Систематизовані дані обстеження і лікування геріатричних пацієнтів з захворюваннями, що мають етіопатогенетичну звязок з процесами геронтогенеза Загальна кількість пацієнтів становило 168 осіб у віковому діапазоні 60 – 85 років Нозологические групи вкпючалі цукровий діабет, захворювання опорно-рухового апарату, переважно, дегенеративно-дістрофічес-кі ураження суглобів (гонартрози, коксартрози, подагричний поліартрит, ревматичний поліартрит) онкопатологія, бронхіальна астма, серцево-судинні захворювання У процесі обстеження та постановки діагнозу звертало на себе увагу наявність у переважної кількості хворих симптомів двох і більше хронічних захворювань (поліморбідність кпініческіх проявів)

Для лікування використовували серійні медичні прилади, які добре зарекомендували себе при МРТ, «АМРТ – 01», «АМРТ – 02», «Арія-SC», «Поріг – 3», а також апарати нового покоління «Поріг-НТВ» Діапазон робочих частот ЕМІ визначався технічними можливостями генераторів і, як правило, знаходився в межах 53-63 ГГц Інтегральна потужність випромінювання становила 3×10 ®-1×10” ^ Вт / см ^

Лікувальні параметри (частота ЕМВ, режим і потужність випромінювання, час впливу на одну точку, кількість і топографію точок, тривалість сеансу протягом одного дня і загальна кількість сеансів в межах) визначали, виходячи з характеру основного і супутніх патологічних процесів, головних синдромів і провідних симптомів, стадії або фази захворювання, особливостей попередніх лікувальних заходів Як правило, конкретному пацієнту терапевтичні частоти електромагнітних випромінювань підбирали під час першого сеансу, який носив лікувально-діагности-чний характер При цьому, кпініческімі критеріями при виборі необхідної терапевтичної частоти служили сенсорні реакції пацієнта (відчуття тепла в області дії та зону патологічного вогнища при МРТ, парестезії в кінцівках, сонливість) Курс лікування МРТ зазвичай складався з ΙΟΙ 5 щоденних сеансів Протягом сеансу тривалістю 35-40 хвилин використовували 5-8 біологічно активних точок (ВАТ)

Контроль та ефективність лікування оцінювалася за допомогою широкого спектра клініко-інструментальних-них та клініко-лабораторних досліджень, що враховують специфіку відповідного патологічного стану Зокрема, проводили рентгенографію, термографію, реовазографіческіх дослідження, денситометрію і гоніометрів внутрішньоклітинний мікроелектрофорез, що дозволяє оцінити біологічний вік пацієнта Компютерна скринінгова програма дозволяла оцінити спрямованість зміни основних показників гомеостазу після кожного сеансу МРТ і внести відповідні корективи в програму лікування Використовували також спеціальні аналогові шкали для субєктивної оцінки пацієнтом ефективності МРТ

Застосування технологій квантової медицини показало, що, в цілому, МРТ справляє позитивний вплив на динаміку захворювань, що виражається в зміні паракпініческіх показників у бік нормалізації, в ослабленні або зникненні кпініческіх проявів патологічного процесу Так, в результаті лікування у 67% пацієнтів виявлено стійке поліпшення загального стану, зниження інтенсивності больових симптомів різного походження, нормалізація сну, поліпшення апетиту Позитивний клінічний ефект, закпючающійся у відновленні та поліпшенні рухових функцій на тлі зникнення болю, повязаних як з мязово-тонічним фактором, так і дистрофічними порушеннями опорно-рухового апарату спостерігався у 76% пацієнтів З урахуванням поліморбідності клінічної картини у пацієнтів у похилому і старечому віці, до істотних переваг МРТ слід віднести корригирующее вплив на супутню патологію Подібне нормалізує вплив дозволило 54% ​​пацієнтам істотно зменшити або ж повністю відмінити прийом медикаментів, які використовуються ними для усунення симптомів, не повязаних з основним захворюванням

При клініко-інструментальному і лабораторному обстеженні пацієнтів виявлено можливість МРТ нівелювати зрушення параметрів гомеостазу в бік фізіологічних вікових норм, що передбачає усунення симптомів передчасного старіння

Висловлюється гіпотеза, що з точки зору фундаментальних уявлень фізики живого, характер відгуку при проведенні МРТ на пізніх етапах онтогенезу може визначатися віковими змінами когерентності електромагнітного каркасу організму, тісно повязаними з загальними процесами старіння

III                                  Висновок

1 Отримані дані свідчать про позитивний досвід застосування технологій квантової медицини в геріатрії в умовах поліморбідності кпініческой картини, властивої пацієнтам похилого та старечого віку

2 Сучасні демографічні тенденції постаріння населення і відомі особливості клініки захворювань у пацієнтів старше 60 років, повязані з процесами геронтогенеза, вимагають необхідності активного продовження розробки методології квантової медицини для використання в геріатрії, з урахуванням індивідуального підходу при визначенні параметрів і режиму електромагнітного випромінювання, що спирається на знання вікових реакцій організму

3 Терапевтична ефективність мікрохвильової резонансної терапії при захворюваннях, що мають вік-залежний характер, може служити основою для цілеспрямованих досліджень можливості використання технологій квантової медицини у вирішенні проблем, повязаних не тільки з корекцією передчасного (патологічного) старіння, але і з розробкою методів збільшення тривалості життя

IV                           Список літератури

l ^] Дильман В М Великі біологічний годинник – Москва: Знання, 1986 – 256 с

[2] Фролькіс В В Старіння і збільшення тривалості життя – Ленінград: Наука, 1988-239 с

[3] Коркушко О В, Шатило В Б, Ярошенко Ю Т Пере-дчасне стар1ння – Кі1в: ДСГ Лтд, 2003 – 52 с

[4] Сітько С П, Мкртчян Л М Введення в квантову медицину – Київ: Паттерн, 1994 – 146 с

QUANTUM MEDICINE AND AGE-RELATED PATHOLOGY

Chayalo P P, Grubnik B P

Vidguk Scientific Centre for Quantum Medicine Kyiv, Ukraine

I                                         Introduction

Abstract – Possibilities of implementing quantum medicine technologies in treating elderly (60-74 years) and senile (75- 89 years) patients under various clinical presentations are discussed Sanative effects of microwave resonance therapy are shown for age-related pathologies of musculoskeletal system, nervous and endocrine systems, allergic states Prospects of further quantum medicine applications in gerontology are considered

II                                        Main Part

As a result of treatment, steady improvement in general condition for 67 % of the patients was observed along with decreased intensity of pain syndromes of various origin, sleep normalization, and improved appetite Positive clinical effect comprising renewed and improved motive functions against the background of disappearing pains related both to the muscle- tonic factor and to dystrophic disorders of musculoskeletal system was observed for 76 % of the patients With regard to various clinical presentations in elderly and senile patients, correcting effect on concomitant pathology should be regarded as one of major advantages ofthe microwave resonance therapy Similar normalizing influence enabled 54 % patients to substantially decrease or completely withhold drugs taken to suppress symptoms unrelated to underlying diseases

During instrumental and laboratory examination of patients, a possibility was discovered of using the microwave resonance therapy to compensate the shift in homeostasis parameters towards physiological age-specific norms, which suggests suppression of presenilation symptoms

It has been suggested that, based on fundamental representations of the physics of the living, the nature of response observed during the microwave resonance therapy applied in later stages of ontogenesis may be due to age-specific changes in coherence of human body EM framework closely related to overall ageing processes

III                                       Conclusion

Therapeutic efficiency of the microwave resonance therapy in treating age-specific diseases may serve as basis for goal- directed research into the possibility of quantum medicine applications in order to address problems related both to correction of (pathological) presenilation and to the development of lifespan increasing methods

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р