Данилочкина Є Н, Проніна Г А, Сергєєв А А ВАТ «НВО АЛМАЗ ім академіка А А Расплетіна »м Москва, 125178, Росія Тел : (095) 9439203, e-mail: sergalal@mtu-netru

Анотація – У статті показано використання діалогових і графічних засобів системи МРР Інтегрованого програмного комплексу проектування пристроїв НВЧ LambdaMDS на прикладі проектування багатоканального Полоскова дільника потужності

I                                     Введення

у ВАТ «НВО« АЛМАЗ »імені академіка Л Л Расплетіна» завершена розробка WINDOWS-версії Інтегрованого програмного комплексу автоматизованого проектування пристроїв НВЧ (ІПК) LambdaMDS Система наскрізного циклу проектування смужкових пристроїв (МРР) [1], що представляє собою одну з чотирьох систем проектування ІПК LambdaMDS, дозволяє проектувати полоськовиє пристрої з застосуванням нових розроблених діалогових засобів

Проектування смужкових СВЧ-пристроїв в системі МРР починається зі складання формалізованих Завдання (ФЗ), що описує проектовану плату, діапазон моделювання, а також її склад (топологію) у термінах Функціональних і конструктивних Базових Елементів (ФБЕ і КБЕ) і схему їх зєднання У бібліотеці Базових Елементів (БЕ) системи МРР в даний час налічується більше 160 ФБЕ (багатополюсників СВЧ, включаючи елементи з синтезуються розмірами), для яких розраховується матриця розсіяння і формується опис малюнка, і більше 30 КБЕ для формування конструкторсько-технологічної документації

II Діалогове проектування в системі МРР

При використанні діалогових засобів ІПК LambdaMDS на різних етапах проектування користувачеві надається можливість роботи з вікном перегляду проекту, в якому у вигляді дерева може відображатися структура ФЗ, бібліотеки БЕ або вихідних даних і результатів проектування

Так наприклад, при складанні розділу ТОПОЛОГІЯ (Рис1) користувач, використовуючи дерево бібліотеки БЕ, може вибрати необхідний розділ (наприклад, ДІЛЬНИКИ) і з нього необхідний Базовий Елемент бібліотеки системи МРР У тому ж вікні БЕ в полі, розташованому поруч з ескізом БЕ, задаються значення параметрів елемента Опис обраного БЕ і його параметри будуть поміщені на вказане курсором місце в ФЗ Для завдання даних в інших розділах ФЗ (ПЛАТА, ДИРЕКТИВИ, перебір, ОПТИМІЗАЦІЯ, КОНФІГУРАЦІЯ) розроблені відповідні діалогові вікна, після заповнення яких дані автоматично розміщуються у відповідному розділі ФЗ

Процес обробки ФЗ програмними модулями нової системи МРР инициализируется натисканням кнопки Розрахунок ФЗ на панелі інструментів При цьому проводиться синтез розмірів окремих ФБЕ, моделювання (розрахунок матриці розсіювання) і оптимізація необхідних інженерних характеристик, а також формується пошарове опис малюнка топології СВЧ-пристрою в цілому За результатами моделювання користувач може отримати таблиці та графіки (рісЗ) необхідних характеристик, а отримане опис малюнка топології може бути використано на етапі технічного проектування

Рис 1 Діалогові вікна Бібліотеки МРР

Fig 1 МРР Library Interactive windows

В системі МРР є засоби для створення більш складних елементів з простих або використання відпрацьованих конструкцій: апарат Складових і задавати елементів [4] Їх застосування в процесі проектування помітно покращує якість проектованих пристроїв і значно скорочує необхідну для розрахунку час Тому в системі МРР були значно розширені і вдосконалені можливості проектування смужкових пристроїв із застосуванням Складових і задавати елементів (реалізований перегляд топології і графіків характеристик)

Нові діалогові можливості застосовуються і на етапі перегляду топології і графічних перетворень [2]: масштабування, паралельне перенесення, поворот, технологічний припуск на подтрав, дзеркальне перетворення, «Композиція» (формування суміщеного малюнка кількох топологій, перетворених графічними операціями) Наприклад, для отримання суміщеного зображення збірки з декількох плат користувач повинен заповнити лише дві таблиці, вибираючи потрібні файли топологій і задаючи параметри геометричних перетворень В результаті формується файл з описом топології збірки плат, який відразу можна побачити на екрані монітора

Опис спроектованої топології може використовуватися для виготовлення фотошаблонів багатошарових смужкових плат При цьому використовуються розроблені в системі МРР транслятори у формати DXF для ACAD, PDF для P-CAD 45 та у формат PDF 85 для P-CAD 2000 [3]

III                   Практичний приклад – проектування 6-канального дільника

як приклад використання ІПК Lamb-daMDS наведемо поетапне опис проектування синфазного частково рівномірного подільника на 6 каналів (Рис4) Потужність, що передається в середні

2 виходу, вдвічі перевищує потужність, передану на інші виходи Дільник, що працює в сантиметровому діапазоні, має бути реалізований на підкладці з матеріалу ФАФ з ε = 25 розмірами 340x100x15 мм Хвильовий опір Полоскова лінії на вході і всіх шести виходах має дорівнювати 50 Ом У конструкції дільника можна виділити пять однакових оптимізованих за КСВ рівномірних дільників на два канали (рис2) Кожен рівномірний дільник реалізується на лінії з хвильовим опором близько 60 Ом Малорозмірний резистор розташовується в середині верхньої частини петлі кожного дільника На входах і виходах дільників додаються согласующие відрізки смужкових ліній (рис2б), отримані також у процесі оптимізації і забезпечують узгодження виходів дільників з 50-0мним хвильовимопором розємів або 60-омним хвильовимопором входів петлі дільника

Рис 2 Топологія базової конструкції рівномірного подільника на 2 каналу (А) Те саме з согласующими орезкамі (Б)

Fig 2 The topoiogy of basic two-channei divider (A)

The same with stripiines (Б)

У двох середніх каналах додана додаткова петля, довжина якої узгоджена з фазовою довжиною в інших каналах

У процесі проектування були досліджені подільники на 6 і 12 каналів, що реалізуються на мікрополоскової або високодобротної лінії Для практичного використання був обраний дільник на високодобротної лінії, володіє найменшими омічними втратами (омические втрати в кожному каналі не перевищують допустимого рівня 1 дБ) Характеристики спроектованого дільника наведені на РісЗ Розрахунковий КСВ на вході і виходах дільника не перевищує значення 114

У процесі дослідної експлуатації ІПК Lamb-daMDS на прикладі проектування дільників потужності була продемонстрована ефективність розробленого програмного забезпечення, що надає користувачеві нові можливості діалогової роботи по складанню ФЗ і перегляду та обробці результатів проектування

IV                                  Висновок

Розроблені в ІПК LambdaMDS нові можливості діалогового проектування істотно підвищують зручності користувача та ефективність автоматизованого проектування, розширюють коло завдань з проектування смужкових НВЧ пристроїв

Рис 3 Діалогове вікно Перегляд графіків. Fig 3 Graphics view interactive window

V                               Список літератури

[1] п л Батов Є Н Данилочкина О Л Доброжанская

І Є Калашник В П Орлов, к т н; Г А Проніна

А А Сергєєв В Г Феоктистов, к т н Інтегрований програмний комплекс ЛЯМБДЛ + – корпоративна система математичного моделювання та проектування пристроїв НВЧ Частина I Інтегрована середу розробника Системи проектування хвилеводних пристроїв і мікрополоскових плат – Москва, ФГУП ВИМИ, Інформаційні технології в проектуванні і виробництві, № 2, 2002 рік

[2] Є Н Данилочкина Г А Проніна А А Сергєєв Розробка і застосування графічного редактора і діалогової програми підготовки завдання в системі наскрізного циклу проектування смужкових пристроїв Праці 58-й науковій сесії НТОРЕС

ім А С Попова, том I, Москва, 2003

[3] А А Сергєєв, Є Н Данилочкина, Г А Проніна,

Б Б Надєждін, Г Б Поляков Нові можливості функціонального і конструкторського проектування і діалогової програми користувача для системи наскрізного циклу проектування смужкових пристроїв НВЧ 14-я Міжнародна конференція «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології» (КриМіКо2004) Матеріали конференції Стор 502-504

[4] А А Сергєєв, Є Н Данилочкина, Г А Проніна Застосування складових і задаються базових елементів

в системі наскрізного циклу функціонального і конструкторського проектування смужкових пристроїв НВЧ 15-я Міжнародна конференція «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології» (КриМіКо2005) Матеріали конференції Стор 467-469

FULL-CYCLE SYSTEM REALIZATION FOR MICROWAVE STRIPLINE CAD IN LambdaMDS

Danilochkina E N, Pronina G A, Sergeev A A Almaz Scientific Industrial Corporation named after A A Raspletin Moscow, 125178, Russia Ph: (095) 9439203 e-mail: sergalal@mtu-netru

Abstract – Some new features of interactive program for the stripiine CAD System This System is only one from four parts of integrated Systems «Lambda+» [1] and LambdaMDS are considered in the article Stripiine CAD System allows designing circuits based on different types of microstrip lines and their combinations

I                                       Introduction

As a start of a work, user of CAD system must create work for a microwave device design Now the new Text Editor may be used for this purpose There are over 160 Functional Basic Elements in the System’s library In contrast to simple Functional Element, Composed Element [4] also has topologic and electrical representation of any Functional and Constructive Basic Elements Manipulating with the topologic and electrical representations of Defined Basic Elements a user creates a new Basic Elements in a work for CAD After hard syntactic and semantic control of such a work the results of simulation of whole device are presented in table and graphic forms Topological information then used for technical design of microwave device

II                                        Main part

The CAD under consideration is so-called Full Cycle System It means that from single work user will get full topologic description of all layers of projected microwave device along with the full set of electrical characteristics of this device in various forms and command files for phototypesetting or any other devices for manufacturing of microwave printed circuits [2]

Various programs of the CAD are capable to transfer topologic description of layers from one representation to another, to show all the layers or any of them on PC screen, zoom or resize the topology of layers Compatibility with ACAD, P-CAD 45, P-CAD 2000 and Microwave Office systems [3] is one of the main features of above CAD New realized possibility is the file output for Laser Graver device

III                                      Conclusion

Application of new possibilities of Microwave Stripiine CAD System of Integrated LambdaMDS System allows creating more efficiently the work for Microwave Stripiine above System

Puc 4 Топологія подільника на 6 каналів, зібраного із складових елементів Fia 4 The toooioav of six-channel divider assembled from comoosite elements

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р