Прилад призначений для інтегральної оцінки швидкості реакції випробуваного на світловий і звуковий подразники На передній панелі приладу (рис 97) розташовані світлодіод-подразник, індикатори числа помилок та середнього часу реакції, перемикач вибору подразника «Світло-Звук» перемикач «16-32», який визначає число передавальний подразника в циклі випробувань, кнопки «Скидання» і «Реакція»

Рис 97 Передня панель

Після натискання на кнопку «Скидання» обнуляються показання всіх індикаторів Потім за випадковим законом або включається світлодіод, або чується тональний сигнал Завдання випробуваного при ка> гатянина предявленні подразника можливо швидше натиснути на кнопку «Реакція» По закінченні циклу випробувань (16 або 32 предявлення подразника) на табло индицируются середній час реакції і кількість помилок Помилкою вважається натискання на кнопку «Реакція» за відсутності подразника Для під ^ зобновленія випробувань необхідно натиснути на кнопку «Скидання»

Функціональна схема РЕФЛЕКСОМЕТРІЯ зображена на рис 98 [55] Задає генератор виробляє імпульсні послідовності з частотами 1 Гц і 1 кГц Перша з них запускає генератор випадкових інтервалів, який формує імпульси тривалістю 1 с і періодом 4, 5, 6 або 7 с Формування імпульсів з кожним із зазначених періодів равновероятно На виході формувача 1 по фронту імпульсу ГСИ по-5 є імпульси тривалістю τ 0,6 с Протягом цього часу звуч чит сигнал або включається світлодіод По фронту імпульсу з виходу формувача 1 запускається вимірювач часу У момент натискання кнопки «Реакція» з виходу формувача 2 на вхід логічного пристрою

Рис 98 Функціональна схема

ступає короткий імпульс високого рівня Логічне пристрій визначає, збігся чи за часом імпульр на виході формувача 2 з імпульсом формувача 1 При їх збігу імпульс з нижнього за схемою виходу логічного пристрою зупиняє вимірювач часу Якщо ж випробовуваний натиснув на кнопку «Реакція» з попередженням (до появи світлового або звукового сигналу), то вимірювач часу продовжує вважати імпульси з періодом 1 мс протягом усього часу подальшого предявлення подразника

Аналогічному «штрафу» піддається випробуваний, якщо на інтервалі між черговими предявленням подразника він взагалі не натиснув на кнопку «Реакція», тобто не зреагував під час предявлення раз-4 подразників і не зробив цього з упре> кденіем Таке «покарання» представляється виправданим, оскільки тривалість дії подразника більш ніж в 2 рази перевищує середній час реакції, певне в процесі експериментальних досліджень З верхнього виходу логічного пристрою на вхід лічильника помилок надходять імпульси при ка> Едом натисканні на кнопку «Реакція» під час паузи ме> кду предявленням подразника Число передавальний подразника вважає лічильник спроб Коли це число досягає заданого значення, на виході лічильника спроб

зявляється високий рівень, блокуючий роботу генератора, що задає Випробування закінчені Число помилок у середній час реакції показують відповідні індикатори

Принципова схема РЕФЛЕКСОМЕТРІЯ зображена на рис 99 За * дає генератор реалізований на мікросхемі DD2 Генератор випадкових інтервалів містить допоміжний генератор на елементах DD11, DD12, лічильник DD31 з коефіцієнтом рахунку 4, реверсивний лічильник DD5 та інвертор DD41 На тригері DD61 зібраний перший формувач імпульсів У блок подразників входять елементи DD43, DD92, DD93r транзистори VT1-VT3, світлодіод HL1 і динамічна головка Ва1 На триггерах DD81 і DD101 виконаний другий формувач імпульсів Логічне пристрій містить тригери DD82, DD102, DD111 і елементи DD14, DD91, DD94 Вимірювач часу зібраний на рахунковому тригері DD112 і лічильниках DD32, DD14-DD16 На лічильниках DD71, DD72 і еле ментів DD42, DD44 реалізований лічильник спроб, а на мікросхемах DD12, DD13 лічильник помилок Індикація середнього часу реакції, витрачений го випробуваним на одну спробу, здійснюється індикаторами HG3 HG5, а індикація числа помилок індикаторами HG1, HG2

Перед початком випробувань перемикачами SA1 і SA2 встановлюють необхідний режим Після включення РЕФЛЕКСОМЕТРІЯ і натиснення нз кнопку SB2 «Скидання» обнуляються лічильники DD2, DD71, DD72, DD32, DD12-»DD16, тригери DD82, D102, DD111 встановлюються в нульове складаючись * ня Індикатори HG1-HG5 висвічують нульові показання Випробування починаються після відпускання кнопки «Скидання»

При цьому запускається задає генератор на мікросхемі QD2, яка містить також дільник частоти з коефіцієнтом ділення 215 На виходах дільника формуються імпульсні послідовності з частотами 1 Гц (вихід 15) і 1024 Гц (вихід м5 ) Перша з них надходить ані рахунковий вхід реверсивного лічильника DD5, що працює в режимі віднімання При появі низького рівня на виході перенесення цього лічильника запускається формувач на тригері DD61, на прямому і інверсному вьь ходах якого формуються відповідно позитивні і негативні імпульси тривалістю τ «0,6 с Протягом часу τ або горить світлодіод HL1 (перемикач SA1 в положенні «Світло»), або працює тональний генератор на елементах DD92, DD93, і динамічна го * спритна відтворює звуковий сигнал Імпульс з виходу формувача DD61 забезпечує передустановку лічильника DD5 Так як допоміжний генератор на елементах DD11, DD12 працює на частоті кілька кілогерц, то за період тактових імпульсів лічильник DD31 багаторазово пере * полняется, а код на його виході змінюється від 00 до 11 Частоти допоміжного і задає генераторів некратні, тому код на входах D1, D2 лічильника DD5 в моменти передустановки є випадковим, а в лічильник равновероятно заноситься код чисел 4, 5, 6 або 7 Тимчасові діаграми напруг на елементах схеми зображені на рис 100 При натисканні на кнопку SB1 «Реакція» на виході тригера DD81 виникає позитивний перепад напруги, який запускає формувач імпульсів на тригері DD101, і на його виході формується короткий імпульс високого рівня

Рис 100 Тимчасові діаграми напруг

Якщо натискання на кнопку SB1 збігається з паузою між появами подразника (моменти t2, tg, tio), коли напруга на інверсному виході формувача DD61 має високий рівень, то перепад на вході З встановить тригер DD82 в одиничний стан, оскільки на вході R тригера діє в цей час низький рівень Стан тригера DD102 не зміниться через подачу високого рівня на вхід R Імпульс високого рівня з виходу тригера DD101 надходить на перший вхід елемента DD94 На його виході формується імпульс низького рівня, що збільшує на 1 вихідний код лічильника помилок DD12, DD13 і, відповідно, показання індикаторів HG1, HG2

Коли на виході тригера DD61 формується наступний імпульс подразника, тригер DD102 переходить в одиничний стан, так як після появи низького рівня на вході R тригера напруга на вході S ще деякий час (на діаграмі заштриховано) зберігає високий рівень Це час визначається затримкою розповсюдження сигналу в елементі DD91 і в тригері DD82 Тригер DD111 перебуватиме в нульовому стані протягом інтервалу τ (тривалості наступного імпульсу подразника) незалежно від того, чи виконає випробуваний протягом зазначеного інтервалу повторне натискання на кнопку SB1, або НЕ

зробить цього У результаті протягом інтервалу τ на вході R рахункового тригера DD112 діє низький рівень, що дозволяє рахунок імпульсів тактового генератора з періодом 1 мс Аналогічна ситуація виникає і у випадку так званого «пропуску», якщо на інтервалах Тз або Т5 випробуваний взагалі не реагує на появу подразника натисканням на кнопку «Реакція»

Якщо ж натиснення на кнопку SB1 сталося під час предявлення подразника і «ранньої реакції» при цьому не було (моменти ti, t3, te), то тригер DD11 1 по фронту імпульсу з виходу тригера DD81 переключиться в одиничний стан, оскільки на вхід D цього тригера подано високий рівень з інверсного виходу тригера DD102 Високий рівень з виходу елемента DD14 забороняє роботу лічильного тригера DD112 Таким чином, на R-вхід тригера DD112 подається імпульс низького рівня, тривалість τρ якого дорівнює інтервалу часу між появою подразника і моментом натискання на кнопку «Реакція» під час дії подразника

Число передавальний подразника підраховує лічильник спроб DD71, DD72 Після 16 передавальний подразника на виході 2 лічильника DD72 зявляється високий рівень, а після 32 передавальний високий рівень формується на виході 4 цього лічильника Залежно від положення перемикача SA2 після 16 або 32 спроб високий рівень по входу R блокує задає генератор на мікросхемі DD2, і подальшого предявлення подразника не відбувається Випробування завершені Перемикачем SA2 змінюється також коефіцієнт ділення подільника частоти на тригері DD112 і лічильнику DD32 він приймає значення 16 або 32, відповідно числу спроб В результаті індикатори HG3-HG5 після закінчення випробувань показують середній час реакції, витрачений випробуваним на одну спробу Індикатори HG1, HG2 відображають число помилок, яке вчинив випробуваний в циклі випробувань

Для відновлення випробувань необхідно знову натиснути на кнопку SB2 «Скидання»

Джерело: Фромберг Е М, Конструкції на елементах цифрової техніки М: Гаряча лінія-Телеком, 2002 264 с: Ил (Масова радіобібліотека Вип 1249)