Кондрашова Л В Криворізький державний педагогічний університет м Кривий Ріг, 50096, Україна тел: 717025, e-mail: institut@paradisenetua

Анотація – Розкрито сутність і основні характеристики творчого потенціалу особистості майбутнього фахівця, показані різні підходи до вирішення досліджуваної проблеми, обгрунтовано можливості модульноблочного навчання та імітаційно-ігрової технології в розвитку цього складного особистісного утворення у студентів вищої школи

I                                       Введення

Проблема підготовки конкурентоспроможних фахівців сполучена з модернізацією вищої школи, пошуком шляхів подальшого вдосконалення навчального процесу в ній, здатного забезпечити розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців

Питання підготовки творчої особистості в усі часи хвилювали дослідників На їх думку, людина повинна присвятити більшу частину часу розвитку власної особистості (І Мечников) пошуку власної педагогіки з метою вдосконалення особистої індивідуальності (Л Нечепоренко) Досліджуючи можливості вищої школи у формуванні творчої особистості, багато дослідників (В Кан-Калик, Н Нікандров, В Сластенін, С Сисоєва та ін) виявили протиріччя, існуюче у вузівській практиці, між масовим характером навчання та індивідуально-творчим стилем діяльності майбутнього фахівця, подолання якого багато в чому стимулює якість професійної підготовки випускників вищої школи

У науковій літературі дано глибоке обгрунтування тому, що розкриття внутрішніх можливостей людини здійснюється в діяльності (Б Г Ананьєв,

А Р Лурія, С Л Рубінштейн) Але далеко не будь-яка діяльність, а тільки творча позитивно впливає на творчий потенціал особистості Мета даної статті полягає в тому, щоб конкретизувати на основі аналізу різних підходів сутність і основні характеристики творчого потенціалу особистості, виявити шляхи формування його засобами навчального процесу вищої школи

II                              Основна частина

Будь-яке дослідження передбачає уточнення сутності та основних характеристик досліджуваного феномена Аналіз наукової літератури дозволяє говорити про різні підходи до вивчення цього складного особистісного утворення, виступаючого важливим показником професіоналізму випускників вищої школи

Одні вчені, вивчаючи сутність «творчого начала», «творчого пошуку», «творчої продуктивності», кажуть про творчий потенціал як наборі ряду здібностей до творчої діяльності У змісті набору ними виділяються здібності інтелекту (динамічність, ініціативність мислення, розумову активність) і емоційно-вольові властивості (натхнення, інтуїцію, творчу уяву, здатність до ризику, наполегливість, цілеспрямованість), що забезпечують особистості творчий підхід до вирішення професійних завдань інші під творчим потенціалом особистості розуміють сукупність творчих умінь, забезпечують нестандартність дій в професійних ситуаціях треті вважають, що основу творчого потенціалу складають цінності, духовність і творчі дії людини четверті вважають, що творчий потенціал є властивістю індивіда, що визначає його можливості творчої самореалізації в діяльності і спілкуванні

На основі цих підходів можна розглядати творчий потенціал як детермінанту творчого процесу, передумову і результат творчої діяльності «Розвиваючись в процесі діяльності і стимулюючи її провідними мотивами, творчий потенціал характеризує міру можливостей особистості і проявляється як здатність до продуктивної зміни і створенню субєктивно якісно нового феномена, визначаючи цим творчий стиль самої діяльності »[1]

Кожен студент, приходячи до вузу, вже має певний інтелектуальний багаж, досвід творчої діяльності, особисті уявлення про творчість Передумовами становлення його творчого потенціалу є природні задатки, скпонності, здібності, резерви подальшого розвитку та вдосконалення

Завдання вищої школи полягає в тому, щоб спонукати внутрішні сили студентів від цікавості, ініціативи, самостійності, творчої активності до самореалізації, що призводить до кількісних і якісних змін основних характеристик їх творчого потенціалу як основи виконання творчої діяльності Кожен студент повинен «стартувати зі свого рівня творчого потенціалу і зайняти в навчальному процесі місце, що відповідає актуальному рівню розвитку її творчих сил »[2]

Модернізація навчального процесу вищої школи передбачає вироблення освітньої стратегії, підсумком реалізації якої повинен бути творчий ріст студентів, становлення їх творчого потенціалу Освітня стратегія – це план колективних педагогічних дій, що забезпечують єдність самоорганізації та управління для створення інтелектуально-насиченою освітнього середовища, що сприяє творчій самореалізації особистості в навчальній діяльності Основу цієї стратегії становлять позитивна мотивація навчання і установка на творче оволодіння навчальним планом і програмами, творча активність і самостійність у пізнавальній діяльності, потреба в новизні та творчої самореалізації у професійній діяльності та спілкуванні

Розвиток творчого потенціалу студентів у навчальному процесі можливе при створенні на заняттях:

– ситуацій психологічної єдності

– нестандартного підходу до вирішення навчальних завдань

– можливості самовираження творчих здібностей

– умов для прояву самостійності та творчої активності студентів у проблемних навчальних ситуаціях

– прихованого управління ініціативою студентів з боку викладачів

Дотримання умов, що стимулюють формування творчого потенціалу майбутніх фахівців у навчальному процесі, зумовлює і нові підходи до організації навчання у вищій школі

Підписання Болонської угоди між країнами про співпрацю в плані підготовки конкурентоспроможних фахівців значно актуалізувало використання нових систем і видів навчання Відомий інтерес для практики вищої школи сьогодні представляє модульно-блочне навчання, можливості якого у формуванні творчої особистості та підготовці випускників до творчої, професійної діяльності вичерпані і вивчені ще не повністю

Як показали спостереження, організація навчального процесу на модульно-блочних принципах містить в собі великі можливості в розвитку творчих здібностей студентів, їх творчого стилю діяльності

Модульно-блочне навчання розглядається як інноваційна модель, яка перетворює характер навчального процесу відносно таких сутнісних та інструментально значущих властивостей, як цільова орієнтація, характер взаємодії викладача і студентів, їх позиції в пізнавальної діяльності

Цей вид навчання дозволяє на відміну від кре-дитно-модульної системи, характерною в основному для європейських країн, зберегти лекціонносемінарскую систему, відповідну повною мірою традиціям української вищої школи, і успішно поєднувати колективні з індивідуальними формами навчання Модульно-блоковий принцип організації навчального процесу дозволяє успішно реалізувати змістовно-процесуальний підхід до структурування навчального матеріалу, що в свою чергу стимулює творчість студентів при вирішенні навчальних проблем

Структурування навчальної інформації на принципах модульності, коли навчальний матеріал набуває вигляду модуля і являє собою закінчений блок, який обєднує в собі різні форми і способи досягнення дидактичних цілей, стимулює становлення творчого потенціалу особистості майбутніх фахівців

Формування здатності студентів до творчої діяльності буде результативним, якщо технологія навчального процесу будуватиметься на наступних принципах:

– визнання пріоритету індивідуальності, самоцінності навчають як субєкта професійного становлення

– співвіднесення форм і методів навчальної роботи з рівнем підготовленості, досвідом навчальної роботи і характером відносин до обраної професії

– структурування змісту навчання відповідно до рівня розвитку соціальних, професійних способів діяльності та вимог професії

– випереджаючого характеру освіти, стимулюючого розвиток соціально

професійної компетентності і творчих якостей особистості майбутнього фахівця

– індивідуалізації навчального процесу, максимально дозволяє врахувати індивідуальний досвід студента, його потреби в самоорганізації, самовизначенні та самоствердженні

– свободи вибору і ситуації успіху, стимулюючих творчий характер адаптації студентів до навчального процесу вищої школи

Принципи побудови дидактичної технології зумовлюють різноманітність форм і методів навчальної роботи, що забезпечують активізацію пізнавальних дій студентів

У формуванні творчого потенціалу майбутнього фахівця великі можливості містить імітаційно-ігрова технологія навчання

В основі цієї технології лежить діалогова форма спілкування, спрямована на розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей студентів У ході її відпрацьовуються:

– вміння формулювати основні ідеї досліджуваної інформації

– вміння формулювати навчальну проблему

– використовувати аналітичні форми міркування: залежність, виключення, доказовість,

оригінальність вирішення навчальних проблем

– вміння робити висновок, побачити результат в ході спілкування

При використанні імітаційно-ігрової технології необхідно забезпечити творчу, емоціо-нально-моральну обстановку, забезпечує свободу дій і ситуацію успіху кожного студента

Імітаційно-ігровий підхід до організації навчального процесу дозволяє широко використовувати комбіновані форми його організації: лекційно-но-практичні, лекційно-лабораторні, лабора-торно-курсові, міждисциплінарні

Лекційно-практичне заняття: вступна частина відповіді на запитання студентів та опитування лекційна частина (15-20 хвилин) закріплення матеріалу видача завдання на наступне заняття контроль засвоєння матеріалу

Лекційно-лабораторне заняття В основі його поєднання елементів лекції з лабораторним заняттям Вони надають теоретичним знанням прикладну спрямованість, особистісний зміст і орієнтують студентів на вироблення практичних умінь і навичок Ця форма занять проводиться в лабораторії, студенти розташовуються за столами з обладнанням Теорія одночасно ілюструється і підтверджується практично Різко підвищується ефективність використання навчального часу і якість знань

Лабораторно-курсові роботи Їх основу складають ознайомчі, демонстраційні та дослідницькі роботи Перевага віддається дослідним роботам Мета їх – організація, планування, проведення експериментального дослідження, спроектованого в теоретичній частині лабораторно-курсової роботи

Комбіновані форми проведення занять стимулюють якість і ефективність навчальної роботи, розвивають творчі здібності студентів Вони добре поєднуються з індивідуальної освітньої стратегією, забезпечує реалізацію можливостей студентів Індивідуально освітня стратегія передбачає:

– виявлення сенсу і цілей засвоєння навчальної інформації, складання програми індивідуальної творчої роботи

– вільний вибір теми і способів виконання творчих завдань

– свобода вибору темпу навчання, форм і методів реалізації індивідуальної освітньої програми

Моделювання в навчальному процесі ситуацій, що вимагають від студентів активних дій в обстановці професійного вибору і творчого вирішення пізнавальних завдань надає модульноблочному навчанню особистісний сенс і тим самим сприяє успішному становленню творчого потенціалу їх особистості

III                                  Висновок

Таким чином, різні характеристики творчого потенціалу особистості: потреба і вміння творчо мислити, швидко орієнтуватися в нестандартних навчальних ситуаціях, бачити проблему і способи її вирішення, самостійність і творча активність успішно формуються при раціональній організації навчального процесу та використанні інноваційних технологій в умовах мо-дульно-блокового навчання студентів

IV                           Список літератури

[1] Глотова Г А Творча обдарованість особистості Проблеми та методи дослідження – Єкатеринбург, 1992

[2] Глухова С Г Розвиток творчого потенціалу молодших школярів у навчальній діяльності Дисс … канд пед наук – М, 1997

DEVELOPING CREATIVE POTENTIAL OF STUDENTS BY MEANS OF MODULE- AND-BLOCK METHODS IN A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Kondrashova L V

Krivoy Rog State Pedagogical University KrivoyRog, 50096, Ukraine Ph: 717025, e-mail: institut@paradisenetua

Abstract- The essence and some basic characteristics of a future specialist personality’s creative potential are revealed here Different approaches to the investigated problem solving are shown the possibilities of module-and-block instruction and imitate-and-play technology in developing this complex individual formation of higher educational establishment students are grounded here

I                                         Introduction

The problem of specialists’ training to be able to compete is connected with modernization of higher educational system, searching for the ways of further improvements of learning process in it This reformed learning process will be able to guarantee the development of specialists-to-be creative potential Overcoming the defiance (that is in higher educational practice) between mass type of teaching and a future specialist’s individual and creative style of activities stimulates the quality of the graduates’ professional training in a great degree

II                                        Main Part

Module-and-block instruction is regarded as an innovative model Educational material takes a view of a module and represents a complete block that combines different forms and methods of achieving didactic goals, stimulates forming creative potential of future specialists’ personalities

Imitate-and-play technology of instruction contains huge possibilities in forming a future specialist’s creative potential Conversational form of communication is the background of this technology This form of communication searches for the development of students’ creative abilities and the use of combined forms of education: lecture-seminar lecture-labwork labwork-project co-disciplined form The mentioned forms are in good correlation with individual educational strategy, and guarantee the realization of students’ creative possibilities

III                                       Conclusion

Thus, different characteristics of a person’s creative potential are being successfully formed under condition of rational organization of learning process and using innovative technologies in terms of module-and-block instruction of students

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р