Гонтарьов В А, Бритко А В, торбані НА, Носов О С, Шаповалов Д О

ТОВ «Бета ТВ ком» вул Університетська, 112, м Донецьк, 83004, Україна тел / Факс: (062) -381-81-85, e-mail: betatvcom@dptmdonetskua

Анотація – Розглядаються характеристики і принцип побудови надвисокочастотних електронно-лічильних вимірників частоти безперервних гармонійних сигналів FMD-012 і FMD-012H, розроблених і випущених

ТОВ «Бета ТВ ком»

I                                       Введення

Вимірювач виконаний у пластмасовому, ударостійкому, разборном корпусі На передній панелі вимірювача розташовані кпавіатура і РК дисплей У верхній частині вимірювача розташовано два вхідних 50-омних «Змл» розєму На правій бічній стінці розташований розєм підключення зовнішнього джерела живлення для зарядки акумуляторних батарей Розміщення елементів керування та індикації показано на рис 1

Рис 1 Зовнішній вигляд вимірювача

Fig 1 External view of the wavemeter

Діапазон частот вимірюваного сигналу:

Вхід LF (НЧ): 1кГц-100МГц Вхід НР (ВЧ): 01-1 бГГц

Рівень вимірюваного сигналу:

Вхід LF (НЧ): 005-5В Вхід HF (ВЧ): 002-10мВт

Похибка вимірювання частоти:

Для FMD-012: 1×10 ®

Для FMD-012H: 1×10 ®

Вхідний опір 50 Ом (SMA-розєм)

II                               Основна частина

Даний вимірювач, як і будь-який інший елек-тронному-лічильний частотомір, містить такі вузли:

Формувач прямокутних імпульсів з вхідного сигналу довільної форми (ФМ)

– Формувач вікна вимірювання на основі високостабільного кварцового генератора (ФО)

Лічильник прямокутних імпульсів за період часу вимірювання (СІ)

– Пристрій керування та введення-виведення інформації (УУ)

Схематично дана структура зображена на рис2

Рис 2 Структурна схема вимірювача

Fig 2 The wavemeter flowchart

Роль формувача імпульсів виконується мікросхемами HMC494LP3, ADF4112, AD8611 Мікросхема HMC494LP3 виступає як широкосмугового високочастотного дільника на 8 У разі якщо даного ділення не вистачає, щоб безпосередньо завести на лічильник, використовується мікросхема ADF4112 з коефіцієнтом розподілу 50, що формує на своєму виході прямокутні імпульси, відповідні за рівнем ТТЛ логіці Додатково застосовуються два операційних підсилювача AD8611, що виступають у ролі компаратора з гістерезисом для захисту від невеликих шумів і формування помилкових імпульсів Програмована логічна інтегральна схема МАХ3256АТС144 використовується в якості лічильника імпульсів і формувача вікна вимірювання Опорним генератором (ОГ) служить високостабільний кварцовий генератор VTM75 з частотою 12,8 МГц і точністю Ippm Мікроконтролер ATMEGA8 служить для читання клавіатури, читання даних з лічильника імпульсів, управління лічильником імпульсів, обробка результатів, виведення інформації на екран, контроль заряду акумуляторів На рис 3 представлена ​​фотографія плати частотоміра

Рис 3 Плата частотоміра

Fig 3 The wavemeter РСВ

На рис 4 представлена ​​виміряна залежність допустимих значень рівнів вхідного сигналу від частоти в вч діапазоні частотоміра, виготовленого на матеріалі FR-4

Рис 4 Чутливість частотоміра Fig 4 Wavemeter sensitivity

III                                  Висновок

Застосування широкосмугового за частотою і рівнем дільника частоти на вході дозволилопровести невеликого розміру електронно-лічильний частотомір, достоїнствами якого є компактність і мобільність, висока точність при відносно невисокій вартості

IV                           Список літератури

[1] Терешин Г М Пишкіна Т Г Електрорадіоізмеренія. Видавництво Енергія, 1975

[2] Електричні вимірювання під редакцією В Н Малиновського Енергоіздат, 1982 г

[3] І Ю Зайчик Практикум з Електрорадіоізмеренія. Видавництво Вища школа, 1979 г

1                    kHz-^16 GHz WAVEMETER

Gontarev V A, Britkov A V, Gorbanov N A, Nosov O S, Shapovalov D O

BetaTVcom LLC

112 Universitetsi<aya Str, Donetsii, 83004, Ui<raine piione/fax: (062) 381-81-85 e-maii: betatvcom@dptm donetsii ua

Abstract – Features and design of microwave data-pro- cessing wavemeters FMD-012 and FMD-012H for continuous harmonic waves are discussed

I                                        Introduction

The wavemeter is supplied in a plastic shockproof knockdown case The keyboard and LCD indicator are located in the front panel, two SMA-type 50Ω inputs – in the upper part, and an external power supply input – on the right panel Controls and indicators are shown in Fig 1

II                                       Main Part

Similar to any other data processing wavemeters, this measuring instrument contains the following units:

–        a squarerto process arbitrary input waveforms

–        a measuring window shaper based on a highly stable quartz oscillator

–        a squared pulse counter for the measuring intervals

–        a control and data I/O device

A flowchart of the device is shown in Fig 2

The functions of the squarer are provided by HMC363S8G, ADF4112, and AD8611 chips The HMC363S8G chip acts as a wideband RF scale-of-eight circuit Should this division be insufficient to feed directly to the pulse counter, the ADF4112 chip with a division factor of 50 is employed to shape at its output squared pulses corresponding to TTL levels Two AD8611 op amps are additionally employed as a comparator with hysteresis to protect against low-level noises and generation of spurious pulses A MAX3256ATC144 programmable-logic chip is used as a pulse counter and a measuring window shaper A highly stable VTM75 quartz oscillator is used for a reference oscillator operating at the 128MHz frequency with the Ippm accuracy An ATMEGA8 microcontroller processes keyboard input and pulse counter data, controls the pulse counter, processes results and outputs data to the LCD indicator, and controls battery charging In Fig 3 the wavemeter PCB is shown

Fig 4 shows measured dependences of permissible input signal levels on the frequency in the RF range of the wavemeter manufactured using the FR-4 material

III                                      Conclusions

Using a wideband (in terms of frequency and level) divider at the input has allowed for a manufacture of a hand-held data- processing wavemeter offering the advantages of small size, mobility, high accuracy, and low price

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р