Ільченко М Є, Лебедєв О Н, Ладик А І, Глоба Л С, Давиденко Є Л НТУУ «КПП», Інститут телекомунікаційних систем Індустріальний пров, 2, Київ, 03056, Україна Тел : +380-44-241-76-99 e-mail: helen@itsntu-kpikievua

Анотація – У доповіді розглядаються основні аспекти системного підходу до організації дистанційного навчання Основні з них: вибір архітектури системи дистанційного навчання (СДО), розробка програмних засобів управління процесом навчання, розробка віртуальних навчальних інформаційних ресурсів

I                                       Введення

Для того, щоб якісно і кваліфіковано організувати дистанційне навчання (ДО) для своєї організації, необхідно підійти до даного питання системно і пропрацювати основні супутні цьому процесу аспекти У нашому випадку основна мета – реалізація дистанційного навчання за напрямом підготовки бакалаврів за спеціальністю Телекомунікації.

II                              Основна частина

Основними етапами, які вимагають опрацювання, при системному підході до організації дистанційного навчання є наступні:

• вибір архітектури системи дистанційного навчання, з визначенням всіх супутніх Інтернет / Інтранет технологій, протоколів, технічного забезпечення тощо

• розробка і впровадження продуманої LMS (Learning Management System), тобто програмного засобу управління процесом навчання, що є невідємною частиною системи дистанційного навчання

• розробка та впровадження навчальних інформаційних ресурсів, починаючи від найпростіших текстових файлів і гіпертекстових систем допомоги і закінчуючи мультимедійними навчальними курсами, електронними підручниками, відеолекціями і засобами контролю / самоконтролю знань

Вибір архітектури СДО

На цьому етапі необхідно визначити всі супутні Інтернет технології та протоколи, які беруть участь в організації системи дистанційного навчання

Серед основних наступні:

– World Wide Web – технологія, що дозволяє розміщувати в Інтернет / інтранет гіпертекстові навчальні посібники, тести і т д

– HTTP (HyperText Transfer Protocol) – базовий протокол передачі інформації

– HTML, XML – основні мови розмітки гіпертекстових документів

– технологія клієнт-сервер (client-server) – давно випробувана і добре себе зарекомендувала парадигма організації розподілених обчислювальних систем

– СУБД, заснована на SQL (Structured Query Language) Системи цього типу широко застосовуються при організації серверів додатків Вони забезпечують платформенно-незалежний, легко масштабований інтерфейс між додатками і базами даних

– E-mail – електронна пошта У ДО використовується для асинхронних в часі консультацій учнів з викладачами, пересилання різних файлів

Зазвичай архітектура системи дистанційного навчання має приблизно такий вигляд:

Рис1 Архітектура СДО

Fig 1 Distance learning system architecture

Розробка програмного засобу управління процесом навчання (LMS)

При створенні LMS враховують досягнення технологій дистанційного навчання в кпассіческіх установах освіти, що закріплюються в стандартах Розробники LMS використовують, як правило, специфікацію IEEE LTSC Р1484 комітету за стандартами технологій навчання (LTSC – Learning Technology Standards Committee)

Для того, щоб дана програмна середа була повнофункціональної, конкурентоспроможною і задовольняла всім сучасним вимогам, що предявляються до неї, вона повинна забезпечувати:

1 Парольний доступ до системи з відповідними правами доступу різних користувачів (адміністратор, гість, студент, викладач) Доступ викладачів до навчально-методичної літературі, звязок викладачів з навчальними групами і доступ студентів до навчальних матеріалів може визначатися робочими навчальними планами спеціальностей

2 Зручний повнофункціональний редактор для створення всіх типів інформаційних навчальних ресурсів (лекції, лабораторні роботи, тести тощо)

3 Створення шаблонів для різних типів ресурсів (лекція, лабораторна робота, тест і ін), які використовуються в навчальному процесі а також забезпечення підтримки мультимедіа (звуковий, відео, анімаційний файл), математичних формул, які можуть знадобитися в процесі створення дистанційного курсу

4 Ергономічний і продуманий дизайн робочого середовища, з зручним розміщенням інформаційних блоків і можливістю налаштування користувачем параметрів середовища під себе (розмір шрифту, тип шрифту та ін), що необхідно для ефективного сприйняття інформації

5 Потужний засіб пошуку в системі

6 Засоби оцінювання знань студента (контрол ьно-моніторингові засоби)

7 Можливість обміну електронною поштою для асинхронних в часі консультацій учнів з викладачами, пересилання різних файлів

8 Можливість інтеграції власних засобів комунікацій: чат, форум, дошка оголошень

9 Захист інформації та безпеку на всіх рівнях

10 Підтримка багатомовності

11 Інші можливості

Розробка віртуальних навчальних інформаційних ресурсів

Оскільки розробка навчальних інформаційних ресурсів проводиться, як правило, в програмному середовищі управління процесом навчання, то необхідно провести адаптацію даної програмної середовища відповідно навчальних інформаційних ресурсів та передбачити / забезпечити в середовищі підтримку всіх необхідних функцій, які можуть знадобитися при створенні ДО для будь-якої дисципліни в повному обсязі

Також необхідно розробити типову технологію створення ДК Дана технологія повинна визначати основні блоки, з яких повинен складатися ДК Наприклад: вступна, інформаційна, змістовна і контрольно-моніторингова частина У свою чергу кожен блок повинен складатися з певної інформації в певному порядку Наприклад, вступна частина може містити назву, авторів, анотацію, цілі курсу і тд Обсяг модуля, теми, лекції також повинен бути регламентований При цьому можуть бути задані обмеження навіть на представлення матеріалу Наприклад, лекція не повинна бути у вигляді монотонного тексту, який складний для сприйняття, а повинна містити таблиці, малюнки текст повинен бути добре відформатований (визначення – курсивом і тд)

Ознакою хорошого тону є використання глосарію та інформаційної довідки

III                                  Висновок

в даній роботі були розглянуті основні аспекти системного підходу до організації дистанційного навчання Розглянуто основні вимоги до реалізації таких систем з точки зору вибору архітектури СДО, розробки програмного середовища управління навчанням та створення навчальних інформаційних ресурсів, зокрема для бакалаврату Телекомунікації.

[1] м ДКисельов Управління навчальними інформаційними

ресурсами – Електроніка і звязок 2005 ч2

[2] http://moodleudecntu-kpikievіа

MAIN ASPECTS OF SYSTEMS APPROACH TO DISTANCE LEARNING MANAGEMENT

M Ye Ilchenko, O N Lebedev, A I Ladik,

L S Globa, Ye A Davidenko Institute of Telecommunication Systems Kiev Polytechnic Institute’

National Technical University of Ukraine

Abstract – Main aspects of systems approach to distance learning management are examined, including the selection of distance learning system (DLS) architecture, development of distance learning management software (LMS), and of virtual educational data resources

I                                         Introduction

In order to provide high-quality distance learning, the issue has to be addressed on a systems basis, including all pertaining aspects In this particular instance, the principal objective was to set up a distance learning system for bachelors majoring in Telecommunications

II                                        Main part

The main stages in the development of the distance learning system included the following:

•                   selection of the DLS architecture,

•                   LMS development,

•                   development of virtual educational data resources

DLS architecture selection

This stage involved the selection of all pertaining Internet technologies and protocols to be implemented in the DLS

The DLS architecture usually comprises the following: a database server,

LMS,

a central server, intranet &amp Internet, user workstations

LMS deveiopment

LMS developers are usually guided by IEEE LTSC PI484 specifications (LTSC – Learning Technology Standards Committee)

Any modern LMS has to provide certain mandatory or optional features, functions and capabilities

Deveiopment of virtuai educational data resources

The main objective at this stage was to design a standard technology that would enable the development of virtual educational data resources This technology had to regulate procedures for presenting distance courses and provide simple understanding of ways to develop such courses

The software environment had to be adapted to and coordinated with the available educational data resources to ensure their smooth operation

III                                       Conclusion

This report focuses on basic problems related to the distance learning management

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р