Піддубний в А, Піддубний А А Національний технічний університет України «КПП», Радіотехнічний факультет Проспект Перемоги 37, КПИ-РТФ, Київ, 03056 Тел380-44-454-94-25

Анотація – Розглядаються особливості рейтингової системи оцінки (РСО) знань Наводяться можливі варіанти РСО Даються їх короткі характеристики і вказуються недоліки Рекомендується використовувати «Жорсткий» рейтинг, як максимально стимулюючий процес навчання

I                                       Введення

Вступ України до Болонського процесу передбачає вирішення цілого ряду завдань [1] До таких завдань можна віднести введення рейтингової системи оцінки знань (РСО) [2 .. 4] РСО, яка закладена нормами Європейської системою залікових кредитів (ECTS), передбачає організацію навчального процесу за 100-бальною шкалою оцінки і являє собою накопичувальну систему оцінки знань учня протягом строку навчання

Навчальний процес вимагає систематичного контролю роботи учнів протягом усього навчального року Метою контролю є стимулювання та підвищення мотивації самостійної роботи, обєктивності оцінки знань, а також встановлення зворотного звязку між учнем і викладачем Поточна оцінка знань в процесі навчання відома давно і широко використовується в практиці середніх шкіл Вона базується на регулярному, щоденному контролі знань шляхом опитувань, контрольних робіт і бесід з учнями Така система успішно працює в умовах чітко позначених критеріїв оцінки знань і умінь, що легко можна зробити в умовах жорстко сформованих програм навчання в середній школі

У ВНЗ виникає проблема визначення єдиних критеріїв оцінки, їх уніфікації і правильного вибору варіанту реалізації РСО

II                              Основна частина

РСО – це накопичувальна система оцінки балів, які отримує той, якого навчають протягом процесу навчання Рейтинг – це його порядковий номер у ряді всіх учнів в даному навчальному закладі на базовій спеціальності Така система стимулює здорову конкуренцію між учнями, підстьобує відстаючих

Можливі чотири варіанти РСО:

– «Мякий» рейтинг, який дозволяє тому, кого навчають підвищувати свою сумарну оцінку за допомогою здачі іспиту в кінці курсу навчання при збереженні своєї рейтингової оцінки,

– «Жорсткий» рейтинг закпючается в анулюванні результатів роботи за період навчання та отриманні оцінки тільки за іспит,

– рейтинг з обовязковим іспитом для отримання вищої оцінки,

– сумарний рейтинг, що утворюється як сума рейтингових балів і оцінки, отриманої на обовязковий екзамен

Відсутність однотипності РСО призводить до певної неоднозначності оцінки роботи студентів Так використання «мякого» рейтингу викликає невиправдане прагнення навчають йти на іспит без додаткової підготовки, памятаючи, що оцінку він вже заробив Це призводить до надмірного кількості екзаменованих, що підвищує навантаження викладачів під час сесії «Жорстка» РСО усуває недоліки «мякої», стимулюючи роботу під час семестру Два останніх варіанти РСО значно збільшують навантаження викладача під час семестру, не знімаючи її під час сесії, і тому їх застосування не доцільно

РСО змушує навчають послідовно вивчати програмний матеріал, освоювати його при виконанні лабораторних робіт, расчетнографіческіх, курсових і дипломних робіт До кожного практичного або лабораторного заняття студенти попередньо готуються за заздалегідь виданим питань Для підвищення ефективності підготовки широко використовуються консультації, графік яких обовязково доводиться до аудиторії Якість виконання завдань оцінюється відповідно до положення про РСО з даної дисципліни, розробленої викладачем і затвердженим на засіданні кафедри Положення про РСО (на початку навчання) і результати оцінки (в кінці), що визначають рейтинг, обовязково повинні бути доведені до учня, йому виставлена ​​оцінка в 12 бальною системою (для школи) або в системі ECTS і традиційної 5 бальною (для ВНЗ)

Особливістю рейтингової системи оцінки знань є її можливість обєднати інтереси викладачів і учнів, змусити шукати їх спільні інтереси, активно співпрацювати в процесі навчання При такому тісній співпраці:

– досягається обмін необхідною інформацією між викладачем і учнем,

– формується особистісне світогляд учня,

– стимулюється прагнення до оволодіння досліджуваними дисциплінами

Крім того, використання РСО спонукає студента регулярно протягом року працювати на бажану оцінку, стимулює його самостійну роботу і дозволяє значно зменшити кількість здаваних іспитів, тим самим зменшити його завантаженість у найскладніший момент навчання – підведенні підсумків роботи

Рейтингова система оцінки знань використовувалася авторами протягом останніх пяти років в курсах «Компонентна база радіоелектронної апаратури» (частина 2), «Електроживлення радіоелектронної апаратури» на радіотехнічному факультеті НТУУ «КПІ» та в процесі навчання праці в Золотоніської спецшколі-інтернаті Черкаської області Вона показала свою ефективність і прийнятність як у вищих навчальних закладах так і в середній школі

Аналіз результатів роботи з рейтинговою системою оцінки знань показав, що вона дозволяє організувати систематичну роботу навчають протягом усього терміну навчання (семестр або чверть), сприяє мобілізації та активізації роботи з виконання навчальної програми При цьому зникає проблема відвідування занять, своєчасно виконуються контрольні завдання, підвищується інтерес до досліджуваного предмета, а отже, і поліпшується якість засвоєння матеріалу

До недоліків рейтингової системи можна віднести: – проведення великої кількості контрольних опитувань впродовж терміну навчання, що вимагає величезних витрат часу у викладачів, особливо коли заняття ведуться на потоці

-Прагнення частини учнів із низьким рейтингом отримувати не якісні знання а «гнатися за балами»

III Висновок

1 Використання рейтингової системи оцінки знань дозволяє більш повно розкрити потенційні можливості учнів, виховати з них фахівців з сформованими вміннями та навичками

2 Для оцінки знань учнів доцільно використовувати «жорстку» РСО, як максимально стимулюючу процес навчання

3 Результати використання РСО показали її доцільність, як для вищих навчальних закладів, так і для середньої школи

4 При оцінці знань учнів по РСО збільшується обсяг роботи викладача протягом терміну навчання, але одночасно знижується навантаження в період сесії

IV                           Список літератури

[1] в п головенюн Проблеми трансформування осв1тньо-квал Ф Кац Йних piBHiB у СВ1ТЛ1 Болонський процес / / VII М1жнародна конф «Вища техн1чна осв1та: проблеми та перспективи розвітку в контекст Болонського процесу » Тези доп – К: 1ВЦ «Видавництво» Пол1техн1ка », 2005 – С . 25-27

[2] В П Мележик, О Г Литвин Кредитно-модульна система орган1зац | | Навчальний процес та модульно-рейтингова система контролю знань – крок пріеднання до Болонський процес / / VII М1жнар конф « Вища тех-н1чна осв1та: проблеми та перспективи розвітку в контекст Болонського процесу » Тези допов Дей – К: 1ВЦ «Видавництво» Пол Техн Ка », 2005 – С95-97

[3] О О Безносюк, В Л Ул1ч Науково-методичний засади за-провадження кредитно-модульно та модульно-рейтингово систем орган зац | | · Навчальний процес / /

VII М Жнар конф «Вища техн Чна осв Та: проблеми та перспективи розвітку в контекст Болонського процесу » Тези допов Дей – К: 1ВЦ «Видавництво» Пол Техн Ка », 2005-с103-105

[4] В / Правда, С М Дяченко Контроль Навчальний процес / / VII М Жнар конф «Вища техн Чна осв Та: проблеми та перспективи розвітку в контекст Болонського процесу » Тези доп – К: 1ВЦ «Видавництво »Пол Техн1-ка», 2005-с107-108

SPECIFIC FEATURES OF THE RATING SYSTEM OF THE KNOWLEDGE LEVEL ESTIMATE

Poddubny V A, Poddubny A A

National Technical University of Ukraine «ΚΡΙ», Radio Department 37 Peremoga Ave KPI – RTF, Kiev, 03056, Ukraine Ph: 380-44-454-94-25

Annotation – Specific features of the rating system for knowledge assessment have been considered Possible variants of the rating system have been shown, along with brief characteristics and drawbacks It is recommended to apply «hard» rating for maximum stimulation of educational process

I                                         Introduction

Ukraine’s entry into the Bolonja process implies solution of many tasks Introduction of rating system for knowledge assessment (RSKA) is one of such tasks Rating system of knowledge assessment is accumulation system for marks assessment during the educational process Rating is the student’s ranking among all students of this institution at the basic specialization Such system makes for healthy competition between students and pushes those with worse results forward

II                                        Main Part

Possible variants of RSKA: «soft» and «hard» rating, rating with a mandatory exam for receiving the highest grade, summary rating It is recommended to use the «hard» rating for maximal promotion of educational process, students’ potential enhancement, and raising of specialists with good knowledge and skills Analysis has shown that it is possible to arrange systematic student’s work during the whole educational process Rating system drawbacks are as follows: necessity of great number of tests while teaching, which requires a lot of tutors’ time, especially when teaching big groups and some of the students having lower rating

III                                       Conclusion

1         Using of rating system for knowledge assessment allows to show the students’ potential better, to teach them as specialists with good skills

2         It is better to use «hard» rating system of knowledge assessment in order to get the best of educational process

3         Results of RSKA have shown its practicability for the higher educational establishments as well as for the secondary school

4         When assessing students’ knowledge, tutor efforts has increased during the term, but during the exam session it has decreased

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р