Н м Пясецька \ Т А Орлова Камянецька О В ^, Н А Дудченко ^ Кафедра неонатології КМАПО ім П Л Шупика, м Київ ^ УДСЛ «ОХМАТДИТ», відділення виходжування новонароджених № 1, м Київ’ Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України, м Київ ^ Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук» М3 України

м Київ, 01033, тел: 044289-09-97

Анотація – Представлені результати дослідження стану обміну негемового заліза в цільної крові, плазмі та еритроцитах крові у новонароджених дітей залежно від гестаційного віку Встановлено, що метаболізм негемового заліза у недоношених дітей має певні особливості, повязані з передчасним народженням, що відбивається на подальших змінах в постна-Тальному метаболізмі заліза, сприяючи розвитку у них дефіциту заліза і залізодефіцитної анемії

I                                       Введення

Залізо – основний складовий елемент клітин і тканин людського організму, який бере участь у транспорті кисню, електронів, руйнуванні перекисних сполук, окислювальному фосфо-рілірованіі, метаболізмі порфирина, синтезі колагену, роботі лімфоцитів і гранулоцитів

Внутрішньоутробно основна маса заліза переходить від матері до плоду в другій половині вагітності і його кількість в чому залежить від перебігу та тривалості вагітності [®] Передчасні пологи, а також багатоплідна вагітність позбавляють дитину значної кількості заліза

Відомо, що основна маса заліза в організмі представлена ​​гемовим залізом, що входять до складу гемоглобіну, міоглобіну, цитохромів, миело-пероксидази і багатьох інших ферментів Однак важливу роль в балансі заліза в організмі відіграє його негемове компонент, метаболізм якого у новонароджених дітей недостатньо вивчений

II                              Основна частина

з метою вивчення стану обміну негемового заліза в цільної крові, плазмі та еритроцитах крові у новонароджених дітей залежно від гестаційного віку було обстежено 28 дітей гестаційного віку (ГВ) 26-36 тижнів і 20 доношених новонароджених ГВ 38-42 тиж

Методом кількісної спектроскопії електронного спінового резонансу (ЕСР) [^ ^] в мікрообразцах (цільна кров, плазма, еритроцити) массою 20-100 МГ, визначали наступні показники метаболізму негемового заліза: індекс заліза у формі депонують його білків – феритину / гемосидерину) концентрацію заліза у складі трансферину __ Концентрацію білка трансферину, Ступінь насичення трансферину залізомконцентрацію

хелатіруемого десферіоксаміном У заліза – (Вільне залізо) Концентрацію заліза трансферину, асоційованого з клітинами крові ^ ^, Розраховували, використовуючи тако

ші показники в цільної крові^ І

плазмі кровіз урахуванням гематокриту

(Ht):

Показники червоної крові (гемоглобін і гематок-рит) визначали за допомогою гематологічного аналізатора SISMEX NE-800,, Статистичний аналіз отриманих даних проводили з використанням пакета компютерних статистичних програм

Аналіз отриманих результатів у доношених і недоношених дітей в перші дні життя виявив відмінності з боку досліджуваних показників обміну негемового заліза при відсутності достовірного розходження з боку середніх показників гемоглобіну, гематокриту і сироваткового заліза

Відомо, що трансферин не переходить від матері до плоду через плацентарний барєр і плід синтезує власний трансферин [‘] Нами відзначено, що середня концентрація білка трансферину не відрізнялася в досліджуваних групах (36,5 ± 17,8 і 37,4 ± 12,7 мкМ, відповідно р> 0,05) з широким діапазоном коливань концентрації білка трансферину серед недоношених дітей Також звертає на себе увагу те, що середня ступінь насичення трансферину залізом (міра насиченості залізом циркулюючого білка трансферину) у недоношених дітей була в 1,2 рази нижче, ніж у доношених дітей (27,5 ± 11,8% і 32,5 ± 11,9% відповідно)

Концентрація заліза у складі трансферину і в складі феритину в досліджуваних зразках (цільна кров, плазма, еритроцити) у недоношених дітей має особливості в порівнянні з такими показниками у доношених дітей

Концентрація заліза трансферину в цільної крові становила в середньому 17,2 ± 5,4 мкМ у недоношених дітей і 21,8 ± 6,0 мкМ – у доношених дітей (Pi = 0,8220) Однак більш виражені відмінності з боку заліза трансферину стосовно гес-ційної віком відзначалися в плазмі та еритроцитах Так, у недоношених дітей в плазмі крові концентрація заліза у складі трансферину була в 1,2 рази більше, ніж у доношених дітей (34,3 ± 13,7 мкМ і 27,8 ± 7,7 мкМ відповідно, Pi = 0,8093), а в кпетках крові – в 5,6 рази менше (3,1 ± 1,3 мкм і 17 , 5 ± 13,6 мкМ відповідно, Pi = 0,9383) Такий перерозподіл концентрації заліза трансферину в плазмі і клітинах крові у недоношених дітей обумовлено вищим вмістом фетального гемоглобіну і підвищеної утилізацією заліза трансферину в кпетках для синтезу гема

З боку концентрації заліза феритину, як в цільної крові, так і в плазмі відзначена пряма залежність від гестаційного віку У передчасно народжених дітей, в порівнянні з доношеними дітьми, в перші дні життя концентрація заліза феритину в крові була знижена в 4,7 рази (21,8 і 103,5 мкМ відповідно, Ρι = 0,9321) і в плазмі – в 3 рази (49,5 і 151,1 мкМ відповідно , Ρι = 0,9491) Незважаючи на те, що вміст сироваткового заліза у недоношених дітей при народженні знаходилося в межах вікової норми, знижена концентрація заліза феритину в досліджуваних зразках крові відображає виражений дефіцит фетальних запасів заліза у дітей, народжених передчасно

III                                   Висновок

Метаболізм негемового заліза у недоношених дітей має певні особливості, повязані з передчасним народженням, що не може не відбитися на подальших змінах в постнатальному метаболізмі заліза, сприяючи розвитку у них дефіциту заліза і залізодефіцитної анемії

IV                            Список літератури

[1] Mykhaylyk О М, Dudchenko N А Nonheme iron determination in biological samples on evidence derived from electron spin resonance data / / Metal Ions in Biology and medicine V 5 – Paris: John Libbey Eurotext, 1998- P3-7

[2] MuxadniK O М, Дудченко Η О Методика Виконання ві-м1рювань молярна концентрац1й форм негемового зал1-за в п1дготованіх б1олог1чніх зразки методом нізькоте-мпературно спектроскопія електронного οπΙηοβογο резонансу JVIBB081 / 1 2-0149-4

[3] Казакова Л М Дефіцит заліза і його профілактика в практиці лікаря-педіатра / / Мет реком, Москва-1998-23с

[4] Султанова Г Ф Залізодефіцитні анемії у дітей / Йошкар-Ола – 1992 – 112 с

NON-HEME IRON METABOLISM INDEXES IN NEWBORN INFANTS OF VARIOUS GESTATIONAL AGE IN EARLY NEONATAL PERIOD

N M Pyasetskaya*, T A Orlova**, N A Dudchenko*** *Neonatology Department, P L Shupik Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine **Newborn Nursing Department 1, OiHMATDET Kyiv, Ukraine ***institute for Applied Problems of Physics and Biophysics, NAS of Ukraine, Kyiv

I                                         Introduction

Iron is a basic component of human cells and tissues It is involved in transportation of oxygen and electrons, destruction of peroxidates, oxidative phosphorylation, porphyrin metabolism, collagen synthesis, action of lymphocytes and granulocytes

The bulk of iron is transferred from mother to fetus antenatally during the second half of pregnancy and its quantity mostly depends on the pregnancy course and duration Premature birth along with multifetation deprives fetus of much of its iron

It has been known that iron is represented in human body mostly by heme iron incorporated into hemoglobin, myoglobin, cytochromes, myeloperoxidase, and many other enzymes However, of vital importance in the balance of iron in human body is non-heme iron whose metabolism in newborn infants is yet to be studied

II                                        Main Part

The analysis of available results for mature and premature infants in the first days of life has shown differences in the nonheme iron metabolism indicators, while significant differences in the average volumes of hemoglobin, PCV and serum iron have not been discovered

Average concentration of transferrin proteins did not differ in the examined groups (365±178 and 374±127μΜ respectively p>005), although the concentration of transferrin proteins varied widely among premature infants It is also noteworthy that average iron saturation rate for transferrin (iron saturation rate for circulating transferrin proteins) in premature infants was 12 times lower than that in mature infants (275±118 % and 325±119 % respectively)

Iron concentration as part of transferrin and ferritin in the examined samples (whole blood, plasma, red cells) differed between mature and premature infants

Despite the fact that the serum iron concentration in premature infants immediately after birth was within the limits of age- specific norms, decreased concentration of ferritin iron in the examined blood samples reflected an obvious deficit of fetal iron reserves in premature infants

III                                       Conclusion

Metabolism of non-heme iron in premature infants has its specific features associated with premature birth which cannot but affect subsequent variations in the postnatal metabolism of iron resulting in iron deficiency and asiderotic anemia

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р