Піддубний в А, Піддубний А А Національний технічний університет України «КПП», Радіотехнічний факультет Проспект Перемоги 37, КПИ-РТФ, Київ, 03056 Тел380-44-454-94-25

Анотація – Пропонується для розвитку творчих здібностей учнів і вирішення складних науково-технічних завдань іспольззовать метод трансплантації знань

I                                       Введення

При вирішенні складних науково-технічних завдань істотне значення має рівень розвитку творчих здібностей особистості, що у процесі виконання завдання Ефективність процесу розробки значною мірою можна підвищити, навчившись зверненням свідомості до правого півкулі головного мозку Дуже часто такою можливістю нехтують, роблячи акцент на доцільності вирішення завдання та аналізі ситуації логічним шляхом Дослідження в галузі психології [1] показують, що інтуїтивні функції повязані з роботою правої півкулі мозку, яке використовує холістичний метод сприйняття інформації, в той час як ліва півкуля використовує логічний лінійний спосіб для роздумів Холістичний метод повязується з творчістю зоровими образами, почуттями, символами і синтезом на противагу лінійному методу, який повязаний з математикою, листом, мовою і аналізом Навчитися максимально використовувати інтуїтивні способи вирішення завдань і присвячені ці матеріали

II                              Основна частина

Традиційний процес отримання знань вкпю-сподівається в себе наступні етапи: навчання – практика – знання, вміння – необхідність вирішення конкретного завдання – реалізація знань в конкретному рішенні Крім цього традиційного процесу існує й альтернативний процес (трансплантація знань) [2], повязаний з використанням можливостей правої півкулі головного мозку, який дозволяє ефективно вирішувати як глобальні теоретичні проблеми так і конкретні практичні завдання Такий процес включає в себе: необхідність вирішення завдання – активізацію роботи правої півкулі головного мозку – отримання необхідної інформації на підсвідомому рівні – реалізація отриманих знань при вирішенні конкретної задачі Існує ряд методик звернення людини до свого правому півкулі, розроблених різними народами та вченими Нині сформувалося два основних напрямки психотехнологій впливу на людину: гетерогіпноз (зовнішній вплив гіпнотезера) і аутогіпноз (медитації) [3,4] До основних недоліків гетерогіпноза можна віднести його етичну непри-лімость внаслідок повної підпорядкованості загіпнотизованого гіпнотизера Крім того, до недоліків гетерогіпноза можна віднести пасивний стан особистості загіпнотизованого, внаслідок чого неможливість його активної участі в процесі навчання і виборча ефективність гіпнозу на різних людей Стан медитації досягається шляхом використання методик різних шкіл духовної практики, таких як йога, конг-фу, цигун, характерних знаходженням в прикордонних станах несвідомого і активізованої свідомості одночасно (стан паузи або активного СОМП-булізма), що дозволяє ефективно використовувати інформаційно-польові структури [5] У стані активного сомпабулізма переважаюче становище починає займати права півкуля, а ліве стає підлеглим Це сприяє розвитку інтуїції, творчого переживання і гармонійного формування особистості в цілому Тому методики духовних практик можна розглядати як інструмент включення в роботу правої півкулі мозку в певному стані організму і свідомості людини Навчання таким методикам вимагає великої праці і тривалого часу (понад

10 . 20 Років) Аналіз методик показав, що найбільш прийнятною є методика Чжун Юань Цигун [6], як найбільш адаптована до європейського способу життя Вона дозволяє швидко (від одного до пяти років залежно від рівня розвитку індивідуальної енергетики) пройти шлях від звичайної людини до людини, яка розуміє людей, закони розвитку Всесвіту, живе відповідно до цих законів і свідомо виконує своє завдання

Важливість використання методу трансплантації знань лежить в тому, що він дозволяє значно поліпшити память, правильно вибрати конкретне рішення, яке відповідає сучасному стану питання або навіть його передбачає У навчальному процесі його використання доцільне при роботі над курсовими та дипломними проектами студентів старших курсів ВНЗ та вирішенні нетрадиційних завдань в середній школі Широке застосування метод може знайти для прискорення робіт з діагностування і ремонту радіотехнічних, телекомунікаційних та компютерних систем, складних вузлів і деталей Контроль якості систем, виявлення дефектів у вузлах і деталях здійснюється отриманням інформації з загального інформаційного поля без проведення яких або електричних, механічних або міцнісних випробувань

Експериментально метод апробований при контролі якості вуглепластикових балок, що використовуються в конструкціях надлегких літальних апаратів Ймовірність виявлення бракованих деталей склала 0,8 У навчальному процесі метод використовувався для аналізу правильності прийнятого студентами рішення в дипломних проектах

Метод дозволяє учнем:

– легше розуміти і запамятовувати потрібний обсяг інформації, що дається на занятті,

– отримувати необхідну інформацію про досліджуваних обєктах безпосередньо із загального інформаційного поля Землі,

– не втомлювався на, до і після занять, підвищити концентрацію уваги і вміння зосереджуватися на конкретній певної задачі,

– повніше реалізувати свої творчі здібності не тільки у досліджуваній галузі, а й у загальному при вирішенні складних технічних і життєвих завдань Для навчання основам методу необхідно:

– на початковій стадії навчання провести відбір учнів в спеціальні групи, оцінивши їх сенсорні можливості і згрупувати їх за рівнями (початковий, середній, високий), визначити ступінь потенційних можливостей та їх реалізацію в момент відбору

– ввести для цих груп вивчення основ цигун і польовий фізики

III                                  Висновок

1 Для розвитку творчих здібностей особистості необхідно активізувати роботу правої півкулі головного мозку, що досягається використання медитаційних технологій

2 Найбільш прийнятною методикою для активізації правої півкулі є методика Чжун Юань цигун, як найбільш адаптована для європейського способу життя і дозволяє досить швидко (протягом 1 .. 5років) досягти бажаного результату

3 У програму навчання студентів доцільно ввести курс основ цигун і польовий фізики

IV                           Список літератури

[1] в л Райков Гіпноз і постгіпнотіческая інерція як модель дослідження творчості Російська Академія наук, Психологічний журнал Том 13 № 31992 с24-28

[2] В О Шддубній Використання елемент1в трансплантацм знань в учбових процес. / / VII М1жнародна науково-методична конф «Вища техн1чна осв1та: проблеми та пер-спективи розвітку в контекст Болонського процесу » Те-зи допов1дей – К: 1ВЦ «Видавництво» Пол1техн1ка »,

2005 – С233-234

[3] Ю м Іванов Йога та психотренінг Шлях до фізичної досконалості і космічного свідомості – М: СП «Ле-сінвест, ЛТД» – 1990-287 с

[Л] Д В Кандиба Таємні можливості людини – М: КСП, 1995, 220 с

[5] А В Кіндеревич, В А Аршинов Основи польової фізики – К: Наукова думка, 2000 – 500 с

[6] Сюі минтай, Т І Мартинова Чжун Юань цигун Розвиваюча система – К: «Софія», 2002, М: ВД «Геліос»,

2002 – 352 с

PROMOTION OF CREATIVITY AND SOLUTION OF COMPLICATED SCIENTIFIC-AND-ENGINEERING PROBLEMS USING KNOWLEDGE TRANSPLANTATION METHOD

Poddubny V A, Poddubny A A

National Technical University of UI<raine«KPI», Radio Department

37        Peremoga Ave KPi – RTF, Kiev, 03056, Ukraine Ph: 380-44-454-94-25

Abstract – It is suggested to use knowledge transplantation method for students’ creative abilities promotion and for solution of complicated scientific-and-engineering problems

I                                         Introduction

Efficiency of creativity promotion can be enhanced addressing the right brain hemisphere, to the mental vision by means of inner vision This possibility is often neglected, emphasizing practicability of the logical problem solution and situation analysis The present publication is an attempt to show how to use intuitive ways of problem solution with maximum efficiency

II                                        Main Part

The process of knowledge transplantation includes: the necessity to solve a problem – activation of work of the right brain hemisphere – receiving the necessary information at the subconscious level – implementation of the information received Activation of work of the right brain hemisphere can be achieved using meditation techniques, in particular, Chzhun Yuan Qigong method as the most suitable for the European lifestyle It allows achieving the desired results in a short period of time (1 ..5 years) This technique allows the students to understand and memorize the necessary information amount with less effort get the necessary information about the objects under consideration directly from the common information field of the Earth not to be tired during, before and after the lessons increase concentration and ability to concentrate on the certain task better realize their creative abilities

III                                       Conclusion

1         In order to develop individual creative abilities, it is necessary to activate the right brain hemisphere, which can be achieved using meditation techniques

2         The most acceptable method for activation of the right brain hemisphere is Chzhun Yuan Qigong method as the most suitable for the European lifestyle, which at the same time allows achieving the desired results in a short term (1 ..5 years)

3         It is expedient to add the course of basic Qigong and field physics into the teaching course

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р