Зубков А Н, Гаврилов В С, Кемпа Я М, Дуфанець 3 В, Наумець Н А Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут м Львів, 79060, Україна тел: 0322-633372, e-mail: vict220@lrerilwiwua

Анотація – Розроблено твердотіла доплеровская РЛС міліметрового діапазону, призначена для вимірювання параметрів зовнішнього і внутрішнього балістики високодинамічних малоконтрастних обєктів Досягнуті характеристики когерентності приймально-передавального пристрою забезпечуються режимом «плаваючого» гетеродина

I                                       Введення

На світовому ринку наукомісткої продукції широке застосування знаходять балістичні РЛС [1-3] Однак актуальним залишається питання покращення їх перешкодозахищеності і зниження вартості за рахунок спрощення схемотехнических і конструкторських рішень Перспективним з цієї точки зору є використання тієї частини міліметрового діапазону (ММД), в якій загасання електромагнітних хвиль в приземному шарі атмосфери досягає максимуму

Рис 1 Загальний вид балістичної РЛС 1 – антенний блок, 2 – блок обробки, 3 – модуль відображення інформації Fig 1 General view ofthe Ballistic Radar 1 – antenna assembly, 2 – processing unit, 3 – information representation module

– 60 ГГц При цьому зберігаються всі переваги ММД (необхідний енергопотенціал при обмежених розмірах апертури антени, висока чутливість до доплеровским ефектам) і досягається висока перешкодозахищеність балістичної РЛС, в тому числі електромагнітна сумісність з аналогічними засобами

II                               Основна частина

Колективом фахівців Львівського науково-ис-слідчого радіотехнічного інституту створена і пройшла експериментальну перевірку РЛС діапазону 60 ГГц, Що дозволяє вирішувати наступні завдання:

– вимірювання швидкості польоту радіолокаційних обєктів з ефективною поверхнею розсіяння (ЕПР)> 0,03 м на відстані до 150 м

– обчислення балістичних параметрів польоту радіолокаційного обєкта шляхом обробки доплив-ровских луна-сигналів на багатьох (до 32) мірних ділянках і передачу цих параметрів в цифровому вигляді по інтерфейсу RS-232 (485) на візуальний індикатор

На рис 1 представлений загальний вид балістичної РЛС Конструктивно вона складається з антенного блоку, встановленого на тринозі, блоку обробки і модуля відображення інформації Харчування апаратури РЛС від мережі +27 В або +12 В Робота з безперервним зондирующим сигналом забезпечується за рахунок застосування двох антен Необхідні характеристики обробки доплеровских луна-сигналів в приймально-передавального пристрою досягається шляхом введення режиму «плаваючого» гетеродина [4]

Експериментальні дослідження балістичної РЛС підтвердили можливість вимірювання швидкості радіолокаційних обєктів з ЕПР> 0,03 м ^ в діапазоні від 200 м / с до 1000 м / с з точністю не гірше 0,1%

III                                   Висновок

Теоретично та експериментально доведено можливість створення в діапазоні 60 ГГц балістичної РЛС, які забезпечують необхідну на практиці точність вимірювання швидкості високодинамічних малоконтрастних обєктів, і відрізняється від відомих аналогів високою помехозащіщен-стю, простотою схемоконструкгорского виконання

і, як наслідок, низькою вартістю

IV                            Список літератури

[1] Проспект фірми «WEIBEL»-DOPPLER RADAR SYSTEMS – 1999 – 14р

[2] Проспект фірми «TERMA ELEKTRONIK AS» – DOPPLER RADAR ANTENNA UNITS – 1995-34p

Зайцев HA, Пира В Η, Илюха А С Нові російські радіолокаційні засоби визначення початкової швидкості снарядів / / Військовий парад-2004 – № 3 С 34-35

Зубков А Н, Коба С І, Гаврилов В С, Добряни-ський Н С, Кашин С В, Кемпа Я М, Наумець Н А Експериментальна РЛС діапазону 94 ГГц для відпрацювання бортових систем самонаведення / / Праці 14-й Кримської міжнародній конференції «СВЧ техніка і телекомунікаційні технології» – Севастополь – 2004 С764-766

MILLIMETER WAVES BALLISTIC RADAR

Zubkov A N, Gavrilov V S, Kempa Ya М, Dufanets Z V, Naumets N A

LVn Radio Engineering Research institute Lviv, 79060, Ui<raine Ph: 0322633372, e-maii: Victor_1@ui<rnet

Abstract – Solid-state Doppler Millimeter Waves Ballistic Radar designed for measuring of exterior and interior ballistic parameters of highly dynamical faint objects is developed The coherence characteristics of transmit-receive module are supported by the floating heterodyne oscillation behavior

I                                        Introduction

The ballistic radars find wide application on the world high- end technology market [1-3] But the problem of improvements of theirs noise immunity and reduction in value due to circuit design simplification is a topical question The utilization of 60 GHz part of millimeter wave’s range with the maximal attenuation by the surface air is very promising

II                                       Main Results

The 60 GHz Radar built up and experimentally tested by the development staff of Lviv Radio Engineering Research Institute enables to solve the following problems:

–        Measurements of airspeeds of radar objects with scattering cross-section > 003 m^ at a distance up to 150 m

–        Computation of ballistic parameters of radar objects flight by processing of Doppler echo-signals in many (up to 32) measuring sections

Overall view of the Ballistic Radar is presented on Fig1 The experimental investigations of the Ballistic Radar confirm the potential of measurements of radar objects airspeeds with scattering cross-section > 003 m^ in a range from 200 m/s to 1000 m/s accurate within 01 %

III                                      Conclusion

The possibility of the 60 GHz Ballistic Radar designing with practical performance precision of measurements of airspeeds of radar objects is theoretically and experimentally confirmed The Ballistic Radar differs from its analogue by high noise immunity, simplicity of circuit design and consequently by its low value

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р