Клочко т Р Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», ПБФ, 1720 пр Перемоги, 37, м Київ, 03056, Україна

Анотація – Визначено основні напрямки комплексних досліджень стану організму для подальшої діагностики та його лікування Наведено результати дослідження власних полів обєкта при проведенні процедури неінвазивного опромінення низькоінтенсивним лазерним випромінюванням (НИЛИ)

I                                    Вступ

Структурний моніторинг ситуативного стану пацієнта як біотехнічного обєкта (БТО) повинен бути спрямований на визначення патологічних процесів на ранній стадії розвитку для їх подальшого усунення Відомі методики моніторингу стану організму людини на підставі діагностики біологічно активних точок і зон (БАТ, БАЗ) полягають в їх пошуку за допомогою вимірювального приладу і подальшому аналізі виміряних параметрів [1] При цьому переміщення активного електро-да-щупа по шкірі, де знаходяться необхідні активні зони, хоча і забезпечує малу інвазивність, може призводити до артефактів і можливого прискоренню розвитку патологій У роботах [2, 3] описані основні методи діагностики, які є найбільш дослідженими в сучасній медичній практиці При цьому досліджений досить вузький частотний діапазон власних інформаційних полів обєкта Тому для підвищення достовірності оцінки стану БТО, запобігання критичних ситуацій, які виникають при впливі на нього зовнішніми полями запропоновано розглядати комплексні поля БТО, які характеризують розширений діапазон частот

II Основна частина Постановка завдання

Як було доведено, наприклад в роботі [4], кожен обєкт володіє власними характеристичними частотами когерентного поля, які визначають його існування Тому створення безконтактних приладів визначення поточного стану полів обєкта є найбільш ефективним для діагностики взаємодії БТО з іншими обєктами і електромагнітними полями (ЕМП) різного походження Проведені нами теоретичні та експериментальні дослідження [6-8] показали, що також можна діагностувати стан БТО щодо змін оптичних параметрів когерентного електромагнітного світлового випромінювання, відбитого від поверхневого покриву обєкта, яке характеризує стан активних зон з точки зору вібраційних явищ, що виникають в приповерхневому пласті, а також наведеною в обєкті власної ЕРС на підставі положень теорії ТОНТОР [7] Таким чином аналізуються параметри когерентних полів зовнішніх ЕМП, модульованих когерентними власними полями обєкта в широкому частотному діапазоні При цьому математична модель розподілу світлових полів на обєкті передбачає аналіз дифракції когерентного випромінювання на еліпсоїді обертання з параметрами, що характеризують даний обєкт

Діагностика порушення нормального стану БТО здійснюється за певною нестабільністю характеристик полів

Запропонована система діагностує поточний стан, визначає відхилення від запланованого, що є обєктом для подальшої діагностики та визначення вірних режимів запобігання критичних ситуацій, які можуть виникнути при проведенні, наприклад лікувальної процедури опромінення НИЛИ

На рис 1 залежно Δ1, Δ2 характеризують абсолютні значення власного ЕМП пацієнта (вік 18-19 років, пацієнти № 1-6 мали підтверджений діагноз захворювання серцево-судинної системи) до опромінення НИЛИ і після, і визначені різницею між основними вимірами і показниками існуючого фону для кожного конкретного виміру

Рис 1 Значення наведеної власного електромагнітного поля організму до і після опромінення НИЛИ

Fig 1 Magnitude ofthe electromagnetic fields of organism before and after optical irradiation

Обладнання комплексної діагностики містить випромінювачі світлових ЕМП, сенсори ЕМП [9], дослідницький зонд для діагностики та лікування впливом НИЛИ, фотоприймальні пристрої, узгоджені з блоком обробки електричних сигналів, яка містить блок посилення, блок реєстрації умовного торкання обєктів, блок критичних ситуацій стану БТО Дослідницький зонд призначений для одночасного комплексного спостереження за поточним станом БТО та опромінення світловим випромінюванням двох довжин хвиль Аналізується амплітудно-модульований світловий сигнал, який характеризує вібраційні явища в приповерхневому пласті шкіри пацієнта Для цього призначений оптичний канал, який розташовано в зонді і оптично узгоджений з системою паралельної обробки сигналів Другий канал зонда виконує функції дозиметра НИЛИ Як джерело випромінювання в оптичній системі такого типу найбільш підходить лазери: He-Ne, GaAs-Ne,

GaAIAs-Ne Аналіз розподілу світлових полів на виході першого каналу дає можливість описувати зміна параметрів шорсткості поверхневого шару шкіри для подальшого порівняння з апріорними даними, зареєстрованими перед проведенням опромінення НИЛИ

Підвищення достовірності діагностики при застосуванні комплексного методу полягає в тому, що здійснюється автоматизована обробка поточних сигналів сукупності когерентних власних акустичних електромагнітних, полів СОТ, які реєструються безконтактно, оптичних характеристик поверхні структури, визначають режими опромінення НИЛИ, і здійснюють опромінення НИЛИ в адаптивному режимі з відстеженням поточного стану обєкта

III                                  Висновок

Використання запропонованого методу комплексної діагностики стану обєктів в спеціалізованих діагностичних центрах та відділеннях відкриває можливості підвищення ефективності діагностики з подальшим лікуванням, стимуляції регенеративних функцій обєкта при необхідності лікування, що дозволяє скоротити терміни реабілітації в 1,5-2 рази

IV                           Список літератури

[1] Вержбицька Н І І Технічні аспекти рефлексотерапії і системи діагностики – Калінін, 1984

[2] Сітько С П, Скрипник Ю А, Яненко А Ф Апаратурне забезпечення сучасних технологій квантової медицини – К: ФАДА, ЛТД -1999 – 199 с

[3] складаний В Н, Копплсон В М, Рейд Л Р Спосіб розпізнавання типу тканини і апарат для здійснення способу Патент Росії № 2138192, МКІ А61 В5/00,

1/00, G01 33/483 Опубл 301094

[4] Сітько С П Квантово-механічна основа різноманітною диференціальної стійкості живого / / Зб1рка наукових праць IV науково-техн1чно1 конференцм ПРИ-ЛАДОБУДУВАННЯ: стан 1 перспективи, 26-27 кв1тня 2005 р, М КІ1В, ПБФ, НТУУ «ΚΠΙ» – 2005 – С23-26

[5] Безуглий М А, Клочко Т Р, ТимчікГ С оптичні метод та прістр1й 1нформод1агностікі стану б1отехн1чного обектом / / 1нформац1йна та негентроп1йна терап1я -2003 – № 1-С13-14

[6] Klotchko Т Ап interferometrical analyzer for the dynamics biological objects diagnostics / / Наукові праці IV Міжнародної науково-практичної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми приладобудування, інформатики, економіки і права » Книга ПРИЛАДОБУДУВАННЯ – М-2001-С 73-78

[7] Клочко Т Р, Скицюк В I Медико-б1олог1чн1 аспекти тео-ρΐϊ ТОНТОР / / В1СНІК НТУУ «ΚΠΙ» Приладобудування – 2003 – № 25-С139-146

[8] Безуглий М А, Клочко Т Р, Тимчик Г С Дослідження системи параметрів моніторингу біотехнічних обєктів / / В1СНІК Черкаські державного технолопчного ун1версітету -2005 – № 3 -С88-91

[9] ТімчікГ С, Скицюк В /, Вайнтрауб М А, Клочко Т Р Чутнікі електромагн1тного віпром1нювання б1отехн1чніх обект1в -К: Леся, 2004 -64 С, 1л

METHOD OF COMPLEX DIAGNOSTICS OF BIOTECHNICAL OBJECTS’ CONDITION

Klotchko T

National Technical University of Ukraine «Kyiv Politechnical Institute», IMF, 1720 Kyiv, 03056, Ukraine

The basic directions of complex researches of organism conditions for subsequent diagnostics and its treatment are determined Results of research of own object fields are given at realization of procedure noninvasive irradiations by lowintensive laser radiation (LILR)

I                                        Introduction

structural health monitoring of a patient should be directed on discovering pathologic process early in its evolution [1-3] proposed basic methods of monitoring, which are researched in the best way in the contemporary medical practice Proposed method guarantee the trustworthiest evaluation of a patient’s health

II                 Method of Description Instability of Organism Condition

Complex diagnostics and irradiation method carry out the information processing for the control of a dynamic field conditions, whose physical characteristics change during the certain interval of the time The action principle of the sensor modules on interactions of the electromagnetic irradiation with superficial and volumetric acoustic fluctuations of the objects structure is based Such systems allow carrying out the analysis of changes both form of a surface, and internal pressure, defects of a material As movement of electric charges in the human body is connected with all metabolic processes, than we can concede that disturbances, which appear in this process in consequence of acting hereditary or pathogenic factors, can be reflected in the characteristics of coherent acoustical, EM-waves, generated by a human being That is why measuring radiation of human’s body (essentially or stimulated) on the different parts of the body with the help of special device EM is possible to diagnose illness in a primitive state of its evolution

The researches of the electromagnetic radiation influence on the biological and technical objects (BTO) and the development is the scientific and methodological bases of use of the electromagnetic radiation for the biological and technical researches and medical purposes

Mentioned system is based on non-contact registration and current automatically analysis of coherent acoustic, electromagnetic fields of organism, dynamic signals, which characterized organism’s conditions On the grounds of diagnostics results will be possible to know the power and the dose of radiation treatment, and also to provide adaptive procedure of radiation influence on organism by means of measuring coefficient of diffusion dispersion of stimulated optical radiation with the optical dosimeter

There are proposed mathematics models of object with the help of approximation its surface that contains a great number of microscopic sections: flat, spheroid, and cylindrical surfaces

There are examined dispersion of optical radiation at the mentioned elements and influence of diffraction within measuring coefficient of diffusion dispersion There is a common scheme of construction mathematic model of distribution light fields on the ground of analysis dispersion and diffraction at the ovaloid rotation It is explained as so that every part of human body can be presented as ovaloid rotation with concrete parameters

II                                       Conclusion

Using system of combined diagnostic and treatment at specialized treatment-and-diagnostics institutions makes possible to raise efficiency of stimulation regenerative organism’s function when curing illnesses that shorten terms of rehabilitation 15-2 times

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р