Кочина М Л **, Чумаков В І *, САЙКОВСЬКИЙ Л Ф *, Лад С Н *, Яворський А В **, Ковтун М І *** Харківський національний університет радіоелектроніки г Харків, пр Леніна 14, 61166, Україна тел: 057-7021444, e-mail: m_kochina@yahoocom ** Харківський державний медичний університет м Харків, пр Леніна 4, 61022, Україна тел: 057-7077342, e-mail: m_l

Анотація – Наведено результати дослідження впливу роботи на компютері на функціональний стан зорової системи та психофізіологічні показники студентів Показано негативний вплив цього виду діяльності на досліджувані показники

I                                       Введення

в даний час підготовка фахівців у технічних університетах відбувається з використанням інформаційних технологій Компютер став незамінною частиною не тільки занять з інформатики, але лабораторних і практичних занять з інших дисциплін Відсутність лабораторної бази компенсується компютерним моделюванням схем, окремих вузлів, радіотехнічних процесів Велику популярність придбали електронні бібліотеки, що дозволяють нівелювати відсутність в необхідних кількостях сучасних підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій Крім того, широке поширення набуло останнім часом дистанційне навчання, також засноване на отриманні візуальної інформації з екрана монітора Використання компютера, з одного боку, дозволяє інтенсифікувати навчальний процес, збільшити обсяги одержуваної студентами інформації, з іншого – робить негативний вплив на здоровя і психофізіологічний стан студентів

В даний час багато фахівців, що займаються дослідженням впливу компютера на стан здоровя користувачів, ставлять на перше місце його негативний вплив на зорову систему [1-9] Робота з компютером створює для зорової системи важкі умови зорового сприйняття Крім того, на неї чинять вплив фізичні фактори (широкий спектр електромагнітних випромінювань, статичне електрику, стан повітряного середовища тощо) У процесі професійної діяльності користувачі ВДТ ПЕОМ предявляють велика кількість скарг, які обєднані назвою «компютерний зоровий синдром »(КЗС) [7, 8]

Все вищевикладене свідчить про серйозну проблему збереження зорових функцій і здоровя студентів ВНЗ, навчання яких відбувається шляхом інтенсивного використання інформаційних технологій

II                              Основна частина

Під нашим спостереженням перебувала група студентів Харківського національного університету радіоелектроніки з 24 осіб, середній вік яких склав 21,6 +0,4 року Всі студенти виконували текстове завдання на компютері протягом 1 години Вибір такого виду роботи обумовлений тим, що сучасні студенти змушені сприймати великі обсяги інформації шляхом зчитування її безпосередньо з екрану монітора

Перед і після проведення досліджень впливу роботи з монітором на стан студентів у всіх випробовуваних визначалися гострота зору (03) для далі і близи, позитивні і негативні резерви акомодації (Ра), положення найближчих точок ясного зору (Вт) правого і лівого очей і найближчої точки конвергенції (ВТК), критична частота злиття мигтіння (КЧСМ), психофізіологічні показники (тривожність, працездатність, активність, настрій, самопочуття)

Вибір досліджуваних показників зорової системи обумовлений їх провідною роллю при сприйнятті зорової інформації на близькій відстані і високою чутливістю Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що найменше реагують на запропоновану навантаження Ра Так, немає зміни показника на правому оці у 50% випробовуваних і на лівому у 41,5% піддослідних У решти досліджуваних для правого ока маються різноспрямовані зміни майже в рівному відсотку випадків, а от для лівого явно переважає зростання Ра Можливо, це повязано з тим, що майже у всіх випробовуваних провідний очей – правий З іншого боку очевидна явна асиметрія за цим показником, що є негативною ознакою Для Вт і ВТК зміни подібні Так, у більш ніж 50% піддослідних (67% для правого ока, 54% для лівого і 50% – конвергентно) спостерігається видалення від очей Вт і ВТК, що характерно для розвитку зорового стомлення Наближення до очей Вт і ВТК, що є ознакою спазму акомодації, спостерігається набагато рідше (в 21% випадків для Вт і 29% випадків ВТК) Таким чином, робота з текстом, реалізованим на компютері, за короткий термін викликає стан зорового стомлення За Вт, також є асиметрія між правим і лівим оком Дослідження абсолютних значень функціональних показників зорової системи студентів до і після роботи показало, що вони набагато нижчі вікових норм [10] Низькі значення функціональних резервів суттєво обмежують фізіологічні можливості зорової системи, сприяють швидкому розвитку зорового стомлення, а в тих випадках, коли є короткозорість або схильність до її розвитку, спостерігається її прогресування Спазм акомодації, що виникає у частини студентів всього за 1 годину читання з монітора, є першим кроком у бік розвитку короткозорості [10] При дослідженні КЧСМ студентам предявлялися стимули трьох кольорів – червоного, зеленого і синього Достовірні зміни в показниках КЧСМ є тільки синього кольору Можливо, це повязано з тим фактом, що передача кольору сучасного монітора зміщена в синю сторону, в порівнянні з природними кольорами Дослідження динаміки психофізіологічних показників студентів з використанням тесту ТРАНС показало достовірне зниження працездатності на 37% і самопочуття на 33% порівняно з вихідним рівнем Це свідчить про негативну дію такого виду діяльності на психофізіологічний стан

III                                  Висновок

Таким чином, проведені дослідження підтвердили значний вплив роботи на компютері на фізіологічні і психофізіологічні показники студентів, що необхідно враховувати при побудові навчального процесу та створенні навчальних програмних продуктів Заміна паперових носіїв на електронні допустима тільки як тимчасовий захід, оскільки робота з екраном швидко викликає зорове стомлення, погіршує самопочуття і працездатність студентів Причому в деяких випадках може призводити до розвитку короткозорості або прогресуванню вже наявної

IV                           Список літератури

[1] Відеодисплейний термінали і здоровя користувачів: Пер з англ – ВООЗ: Женева – 150с

[2] Сауткін В С, Потапов І І Стан функцій зорового аналізатора і профілактики втоми при роботі з відеодисплейним терміналом / / Офтальмол журн – 2000 – № 1 – С74-77

[3] Кочина М Л Структурн0-функц10нальна орган1зац1я при-стосувальніх процес1в в зоров1й систем до навантажен-ня pi3Horo увазі Автореф дис на здобутя вч ступ докт б10л наук – КШВ, 1996 -32с

[Л] Демирчоглян Г Г Компютер і здоровя М: «луком-рье” -1997 -254с

[5] Грінус / СМоніторная хвороба / / Компютери + Програми – 2000 – № 1 – С66-68

[6] Гмирі С Компютерний зоровий синдром / / Компютери + Програми -2000 – № 1 – С70-71

[7] Казарян Е Е, Мамиконян В Р Вплив компютерів на соматичне здоровя і орган зору користувачів / / Рефракційна хірургія і офтальмологія – 2003 – Том 3 (№ 1)-С 77-81

2000 Розенблюм Ю 3, Фейгін Т А, Конюшина Т А Компютерний зоровий синдром / / Окуліст – № 2 (6) -С8

[8] Кочина М Л, Будянський Е Н, Яворський А В та ін «Можливість ультрафіолетового пошкодження очей користувачів Дмитрий Мансуров» – Клінічна та експериментальна медицина – 2003 – № 3-4 -С167-171

[9] Аветисов Е С Короткозорість М: Медицина, 1999 – 285 с

THE RESULTS OF RESEARCHING OF DYNAMICS FUNCTIONAL INDEXES OF VISUAL SYSTEM AND STUDENT’S PSYCHO PHYSIOLOGICAL INDEXES IN THE WORKING PROCESS ON THE COMPUTER

Kochina M L**, Chumakov L I*, Saykovskay L F* Lad S N*, Javorskiy A V**, Kovtun M L**

*Kharkov National University of Radio Electronics Lenin av, 14, Kharkov, 61166, Ukraine

Ph: 057-7021444, e-mail: m_kochina@yahoocom **Kharkov State Medical University Lenin av, 4, Kharkov, 61022, Ukraine

Abstract – The results of influence of the work on the computer to functional condition of visual system and student’s psycho physiological indexes are presented Pernicious influence of this kind of activity on researching indexes are shown

I                                         Introduction

Nowadays training of specialists in technical universities is occurring with using informational technologies Computer became irreplaceable part not only on the lessons of information science, but on laboratorial and practical training on the other disciplines Electronic libraries are very popular today On the one hand, using of computer permits to make educational process more intensity, increase volume of getting information by students, on the other hand – shows the pernicious influence on students’ health and psycho physiological condition

II                                        Main Part

The group of students was by our supervision of Kharkov national university of radio electronics there were 24 students, at the age about 21,6 + 0,4 All the students were doing textual task on the computer during an hour Ophthalmologic (reserve of accommodation, position the nearest points of clear vision and convergence, critical frequency of flashing’s confluence at the different colors) and psycho physiological indexes (uneasiness, capacity for work, activity, mood, feels) were determined before and after research at all probationers It is established, that modification of accommodation’s reserve on the right eye of 50 % probationers and on the left eye of 41, 1 % probationers There are different modifications in the equal rate of cases for the right eye at the rest of the probationers, and for left eye – predominate growth of RA It is observed the deletion from the eye of the nearest point of clear vision and convergence at more than 50 % probationers (67 % for the right eye, and 54 % for left eye, and 50 % convergent): It is typical for development of visual tiredness

Approaching to the eyes of the nearest points of clear vision and convergence are spasm’s feature of accommodation and observed the rarest (in 21 % – 29 % cases) In such a way, the work with a text (which is realized on the computer) stimulates the condition of visual tiredness According to indexes, asymmetry is observed between right eye and left eye, and this is negative feature During research of critical frequency of confluence flashing, students were presented stimulus of three colors – red, green and blue Reliable modifications in indexes are only blue

The researching of psycho physiological indexes of students’ dynamics was shown reliable reduction of capacity for work on 37 % and feels on 33 % in comparison with initial level It is testified to negative influence such kind of activity on psycho physiological condition

III                                       Conclusion

The change of paper bearer on the electronic is allowable just as temporary action, because the work with monitor stimulates students’ visual tiredness: make worse feels and capacity for work very fast

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р