Кравцова І А Криворізький державний педагогічний університет м Кривий Ріг, 50096, Україна тел: 714967, e-mail: institut@paradisenetua

Анотація – У статті розглядаються питання становлення багаторівневої структури вищої професійної освіти які вимагають нових методичних зусиль, додаткового кадрового забезпечення та цілеспрямованої фінансової підтримки

I                                       Введення

Прогрес у просуванні до кінцевої мети Болонського процесу привів до істотної зміни пріоритетів

З значущих для нас слід відзначити реалізацію двоступеневої системи

За своїм цільовим і змістовним установкам Болонський процес представляється не як початок нового витка корінних реформ вищої освіти в країнах Західної Європи, а як природний етап практичного здійснення стиковки вже існуючих систем вищої освіти у відповідності з новими геополітичними реаліями, усталеними на європейському континенті

Скпадивающаяся протягом останніх років система вищої професійної освіти представляє двокомпонентну структуру Один з її компонентів – освітня програма в системі підготовки дипломованих фахівців з широкого спектру спеціальностей і спеціалізацій Вона складалася тривалий час і забезпечувала навчання працівників, орієнтованих, як правило, на виконання певних професійних функцій Саме цією системою вищої освіти, основою якого були переважно пятирічні програми підготовки фахівців, досить успішно вирішувалася проблема забезпечення кадрами всіх галузей народного господарства При необхідності для наукомістких спеціальностей терміни підготовки збільшувалися до шести років, і сьогодні ця програма превалює в системі вищої професійної освіти [1]

II                              Основна частина

в умовах реалізації вітчизняної системи підготовки фахівців з урахуванням положень Болонського процесу – чотири-і шестирічні основні освітні програми підготовки бакалаврів і магістрів відповідно, а також включаються в даний час в плановану систему багаторівневої підготовки в якості третьої ступені аспірантура і докторантура, які поки ставляться до післявузівської освіти

Цільова функція шестирічної освітньої програми магістратури – формування корпусу наукових і науково-педагогічних кадрів Така двоступенева структура передбачає досить жорсткий відбір студентів на дворічну спеціалізовану підготовку Тим самим досягається висока концентрація інтелектуального потенціалу учнів, орієнтованих на продуктивну професійну науково-дослідну і на-уково-педагогічну діяльність Це дозволяє реалізувати програми підвищеного рівня складності, освоєння яких під силу тільки найбільш талановитим і цілеспрямованим студентам

Істотно, що ця нова складова освітньої системи, що включає чотирирічний бакалаврат як частина шестирічної освітньої програми підготовки магістрів, орієнтована на фундаментальне міждисциплінарна освіта При такому підході зявляється можливість підняти на новий рівень якість навчання Мова йде не тільки про необхідність професійних знань і практичного досвіду, потрібних для виконання тих чи інших професійних обовязків, а й про розвиток творчих можливостей особистості, активізації глибинних джерел її інтелектуального потенціалу Це складна проблема, рішення якої вимагає обєднання сил всіх учасників навчально-виховного процесу Багаторівнева система вищої професійної освіти відкриває нові можливості підвищення рівня інтелекту суспільства, підготовки професіоналів високого класу, фахівців-дослідників і про-професіоналом-викладачів у різних областях науки і техніки [2]

Стосовно до сучасних умов і тенденціям розвитку освіти представляється необхідною розробка змісту і нормативного, методичного забезпечення підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів Дані процеси повинні знайти відображення в сукупності програм, структуру та зміст освітніх стандартів третього покоління, ступеня сполучення етапу магістратури з бакалаврату та аспірантурою, в темпах вкпюченія вузів у Болонський процес

Згідно з сучасними поглядами вітчизняних дослідників, зміст освіти має реалізовуватися в процесі особистісно орієнтованого педагогічної взаємодії, спрямованого на професійне і особистісний розвиток всіх учасників освітнього процесу на відтворення в штучних і природних освітніх ситуаціях культури, соціального досвіду на оформлення та розвиток пізнавального інтересу на придбання досвіду здійснення способів діяльності на основі реалізації творчого підходу, емоційно-ціннісних відносин [3]

Відповідно, орієнтація освітнього процесу у вищій школі на професійний та особистий розвиток навчаються зумовлює потребу в обліку та реалізації особливості особистості кожного студента, його індивідуального стилю, що покликане найбільш повно розкрити його потенційні можливості і сформувати як професійну, так і особистісну компетентність

Сьогодні найбільш продуктивними і перспективними є технології, що дозволяють організувати навчальний процес з урахуванням професійної спрямованості навчання, а також з орієнтацією на особистість учня, його інтереси, схильності і здібності Підвищення ефективності технологій можливе тільки за умови переважання на всіх етапах навчального процесу творчої, пошукової діяльності студентів над виконавської, репродуктивної відходу від жорсткої уніфікації, однаковості цілей, змісту, методів, засобів і організаційних форм навчання, розвитку та виховання індивідуалізації та диференціації самої навчально-пізнавальної діяльності

Інтенсифікація та активізація процесу навчання припускає сьогодні не стільки збільшення обсягу преподаваної інформації, скільки створення дидактичних і психологічних умов осмислення вчення

III                                  Висновок

Професійна підготовка майбутніх педагогів у вузі передбачає, з одного боку, оптимізацію навчання, яка дозволяє найбільш доцільно побудувати освітній процес, правильно відібравши і організувавши навчальний матеріал, а з іншого

– активізацію, де основна увага приділяється створенню сприятливих умов для навчання

Нові вимоги суспільства до освіти, а точніше, рівнем освіченості та розвитку особистості, призводять до необхідності зміни технології навчання В основі розробки нових професійно-орієнтованих технологій лежить проектування високоефективної діяльності студентів і викладачів Проектування базується на освітніх та професійних стандартах, позитивному потенціалі і творчих можливостях особистості, які можуть отримати свій розвиток тільки в умовах комфортності навчання Проектування повинне здійснюватися, на наш погляд, на таких принципах: інтеграція навчання з наукою і виробництвом, професійно-творчес-кая спрямованість навчання, орієнтація навчання на особистість і на розвиток досвіду самоосвіти майбутнього фахівця [4]

Професійно-орієнтовану технологію навчання в структурі вищої педагогічної освіти ми розглядаємо як систему психологічних, общепедагогических, дидактичних процедур взаємодії педагогів і студентів з урахуванням їх здібностей і схильностей, спрямованого на реалізацію змісту, методів, форм і засобів навчання, майбутньої діяльності та професійно важливим якостям фахівців

IV                           Список літератури

[^] Дмитренко Т А Освітні технології в системі вищої школи / / Педагогіка – 2004 – № 2 – С55-56

[2] Гоебнев Л Росія в Болонському процесі: середина великого шляху / / Вища освіта в Росії – 2004 – № 4-С15

[3] Сенашенко В, Ткач Г Про структуру сучасної вищої освіти / / Вища освіта в Росії – 2004 – № 4-С18

[4] Мітяєва А М Особливості багаторівневої системи підготовки в сучасному вузі / / Педагогіка – 2005 – № 8 – С 69-71

SOME PECULIARITIES OF MULTI-LEVEL STRUCTURE OF EDUCATION IN MODERN HIGHER SCHOOL AND IN THE LIGHT OF BULOGNE PROCESS

Kravtzova I A

Krivoy Rog State Pedagogical University KrivoyRog, 50096, Ukraine Ph: 714967, e-mail: institut@paradisenetua

Abstract – The article reveals some problems of establishing multi-level structure of higher professional education requiring new methodological efforts in addition to teaching stuff and stable financial support

I                                        Introduction

The progress in advancement of ultimate aim of Boulogne process led to important change of priorities During the last years the setting down system of high professional education represents a two-component structure One of its components is an educational program in the preparatory system of graduate specialists in wide spectrum of specialties and specializations

II                                       Main Part

Due to the modern conditions and tendencies in educational development, the working out of the contents, of normative and methodical providing of bachelor’s, specialist’s and master’s preparation presents necessity These processes should find reflection in aggregate of programmes, in structure and contents of educational standards of the third generation, in degree of entailing between bachelor’s, master’s and postgraduate’s stages, in rates of including the institutions of higher education into the Boulogne Process

Today the most productive and forward-looking technologies are those that allow organizing the learning process with taking into account the professional direction of education, and also with the orientation toward student’s personality, his interests, inclinations and abilities The increasing of technological effectiveness is possible only under condition of predominance at all stages of learning process and of creative and searching student’s activity

III                                     Conclusion

We consider the profession-oriented technology of learning in the structure of pedagogical education as a system of psychological general pedagogical and didactic procedures of interaction of pedagogues and students taking into account their abilities and inclinations, directed in realization of the contents, methods, forms and means of education, future activity and professionally qualities of the specialists

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р