Європейська система PRO ELECTRON

У Європі використовується система маркування, по якій позначення напівпровідникових приладів присвоюються організацією Association International Pro Electron (Табл. 27). За цією системою прилади для побутової апаратури широкого застосування позначаються двома буквами і трьома цифрами, для промислової і спеціальної аппаратури- трьома буквами і двома цифрами. Так, у приладів широкого застосування після двох букв варто тризначний порядковий номер 100 … 999. У приладів, застосовуваних у промисловості та спеціальній апаратурі, третій знак – буква (букви використовуються у зворотному алфавітному порядку: Z, Y, X і т. Д.), за якою слідує порядковий номер 10 … 99.

Якщо в одному корпусі є декілька однакових приладів, маркування проводиться відповідно до кодом (маркуванням) для одиночних дискретних приладів. При наявності в одному корпусі декількох різних приладів в якості другої літери використовується буква G. До основного позначення може додаватися буква, яка вказує на відмінність приладу від основного типу з яких-небудь параметрами або корпусу.

Для деяких типів приладів, таких, як стабілітрони, потужні діоди і тиристори, може використовуватися додаткова класифікація, згідно з якою до основного п’ятизначний позначенню через дефіс або дріб додається додатковий код. Наприклад, для стабілітронів додатковий код містить відомості про номінальній напрузі і його допуски у відсотках.

Перша буква вказує допуск: А – 1%, В – 2%, С – 5%, D – 10%, Е – 15%. Після букви в додатковому коді слід номінальну напругу в вольтах. Якщо це не ціле число, замість коми ставиться буква V. Наприклад, BZ85-C6V6 – це кремнієвий стабілітрон спеціального призначення з реєстраційним номером 85, напругою стабілізації 6.8 В і допуском на напругу ± 5%.

Таблиця 27. Умовні позначення напівпровідникових приладів в системі Pro Electron

1-й елемент

2-й елемент

3-й елемент

4-й елемент

Буква – код матеріалу:

А – германій,

В – кремній,

С – арсенід галію,

D – антимонід індію,

R – інші матеріали

Буква – тип приладу:

А – детекторний, змішувальний діод;

В – варікап;

С – малопотужний низькочастотний транзистор;

D – потужний низькочастотний транзистор;

Е – тунельний діод;

F – малопотужний високочастотний транзистор;

G – декілька приладів в одному корпусі;

Н – магнітодіод;

К – генератори Хола;

L – потужний високочастотний транзистор;

М – модулятори та помножувачі Холла;

Р – фотодіод, фототранзистор;

Q – випромінюючі прилади;

R – прилад, що працює в області пробою;

S – малопотужний перемикаючий транзистор;

Т – потужний регулюючий або переключающий прилад;

U – потужний перемикаючий транзистор;

X – умножаючу діод;

Y – потужний випрямляючий діод Z – стабілітрон

Серійний номер: 100 … 999

Прилади загального застосування

Z10…A99

Прилади для промислового та спеціального застосування

Буква:

модифікованого кации приладу

Приклад. BF239, BFY51.

У додатковому коді для випрямних діодів вказується максимальна амплітуда зворотної напруги, для тиристорів вказується менше з значень максимальної напруги включення або максимальної амплітуди зворотної напруги. Наприклад, ВТХ10-200 – це кремнієвий керований випрямляч (тиристор) спеціального призначення з реєстраційним номером 10 і напругою 200 В. В кінці додаткового позначення може стояти буква R, що позначає з’єднання анода з корпусом. З’єднання катода з корпусом і з’єднання симетричних висновків в коді не вказується.

Система Pro Electron широко застосовується в ФРН, Франції, Італії, Угорщини, Польщі та інших країнах. Вона замінила стару європейську систему (діяла до 1983 р), за якою після початкової букви О слідували літери, що вказують основний клас приладів: А – діод, АР – фотодіод, AZ – стабілітрон, С – транзистор, RP – фотопровідний елемент.

В основі системи позначень приладів Польської республіки лежить система Pro Electron. Її основна відмінність полягає в тому, що перед трьома цифрами для приладів широкого застосування додатково ставиться буква Р і перед двома цифрами для приладів промислового призначення – літери YP. Замість Y може стояти буква Z, X або W. Наприклад, BZXP21-B4V7 – стабілітрон промислового призначення з номінальним значенням напруги стабілізації 4.7 В і допуском ± 2%. Для нових приладів широкого застосування прийнято після букв розташовувати цифри від 600 до 699, для приладів промислового застосування – цифри від 1 до 99.

Перші букви маркування G, К напівпровідникових приладів виробництва колишньої Чехословаччини і G, S приладів колишньої НДР позначають тип вихідного матеріалу (германій і кремній відповідно), інша частина коду відповідає справжній системі Pro Electron. У Табл. 28 представлена ​​колірна маркування напівпровідникових діодів за європейською системою Pro-Electron (див. Стор. 3 обкладинки).

Таблиця 28. Кольорова маркування напівпровідникових діодів за європейською системою Pro Electron

Колір смуги

Тип діода

1-а широка смуга

2-а широка смуга

Третій вузька смуга

4-я вузька смуга

Чорний

АА

X

0

0

Коричневий

1

1

Червоний

ВА

2

2

Помаранчевий

S

3

3

Жовтий

т

4

4

Зелений

V

5

5

Синій

W

6

6

Фіолетовий

7

7

Сірий

Y

8

8

Білий

Z

9

9

Примітка. Катод розташований у широких смуг.

Американська система JEDEC

(Joint Electron Device Engineering Council)

Широко поширеною є система позначень JEDEC, прийнята об’єднаним технічною радою по електронним приладам США. За цією системою прилади позначаються індексом (кодом, маркуванням), в якому перша цифра відповідає числу р-і-пере- ходів, за цифрою слідують буква N і серійний номер, який реєструється асоціацією підприємств електронної промисловості (EIA). За номером можуть стояти одна або декілька букв, що вказують на розбивку приладів одного типу на тіпономіналов за різними характеристиками. Однак цифри серійного номера не визначають тип вихідного матеріалу, частотний діапазон, потужність розсіювання та область застосування. У зарубіжних довідниках (DATA Book) з транзисторів і діодів зареєстровано ряд приладів виробництва колишнього СРСР зі своїми серійними номерами.

Таблиця 29. Маркування деяких напівпровідникових приладів за системою JEDEC

1-й елемент

2-й елемент

3-й елемент

4-й елемент

Число р-і-переходів:

Діод,

Транзистор,

– Тиристор,

– Оптопара

Буква

N

Серійний номер приладу (100 … 9999)

Буква:

модифікація приладу

Приклад. 2N2221 A, 2N904.

Таблиця 30. Кольорова маркування напівпровідникових діодів за системою JEDEC

Колір смуги

Чорний

Коричневий

Червоний

Помаранчевий

Жовтий

Зелений

Синій

Фіолетовий

Сірий

Білий

Цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Буква

А

В

З

D

Е

F

G

Н

J

Примітки: 1. Тип діода читається від катода.

2.                                         Перша цифра 1 і друга буква N в колірній маркуванні опущені.

3. Номер з двох чисел позначається однією чорною смугою і двома кольоровими; додаткова четверта смуга – буква.

4. Номер з трьох цифр позначається трьома кольоровими смугами; додаткова четверта смуга – буква.

5. Номер з чотирьох цифр позначається чотирма кольоровими смугами і п’ятої чорної або кольорової, що позначає букву.

6. Кольорові смуги знаходяться ближче до катода або перша від катода – широка.

Фірма-виробник, прилади якої за своїми параметрами подібні приладам, зареєстрованим ΕΙΑ, може представляти їх з позначенням, прийнятим за системою JEDEC, що відображено в прикладах Табл. 29 і 30 (див. також стор. 3 обкладинки).

Японська система JIS (Japanese Industrial Standard)

За існуючою в даний час в Японії системі стандартних позначень (стандарт JIS-C-7012, прийнятої асоціацією EIAJ – Electronic Industries Association of Japan) можна визначити клас приладу, його призначення, тип провідності; вид напівпровідникового матеріалу в цій системі не відбивається. Умовне позначення складається з п’яти елементів (Табл. 31)

Таблиця 31. Маркування напівпровідникових приладів по системі JIS

1-й елемент

2-й елемент

3-й елемент

4-й елемент

5-й елемент

Цифра:

– Фотодіод, фототранзистор,

Діод,

Транзистор,

– Тиристор

Буква S

Буква – тип приладу:

А – високочастотний р-я-р-транзіс- тор,

В – низькочастотний р-я-р-транзіс- тор,

С – високочастотний я-р-а-транзіс- тор,

D – низькочастотний п-р-п-транзистор,

Е – діод Есаки (чотирьохшаровий р-я-р-а-діод),

F – тиристор,

G – діод Ганна (чотирьохшаровий я-р-а-р-діод),

Н – одноперехідний транзистор,

J – польовий транзистор з я-каналом, К – польовий транзистор з р-каналом, М – симетричний тиристор (семи- стор),

Q – світловипромінювальних діод,

R – випрямляючий діод,

S – малосигнальний діод,

Т – лавинний діод,

V – варікап,

Z – стабілітрон

Серійний номер:

10…9999

Одна або дві літери: модифікація приладу

Приклад. 2SB646,2SC733.

Примітка. У фототранзисторів і фотодіодів третій член маркування відсутнє.

Після маркування можуть стояти додаткові індекси (Ν, М, S), що відображають вимоги спеціальних стандартів.

Крім вищевказаних систем стандартних позначень, виробники приладів широко використовують внутрішні (внутріфірмові) позначення. У цьому випадку за основу літерного позначення, як правило, береться скорочена назва фірми, коди матеріалу і застосування.

Джерело: Кяшкаров А. П., Збери сам: Електронні конструкції за один вечір. – М .: Видавничий дім «Додека-ХХ1», 2007. – 224 с .: іл. (Серія «Збери сам»).