I N Arsentiev\ A E Belyaev^, A V Bobyl\ N S Boltovets^, V N Ivanov^, V M Kovtonyuk^, R V Konakova^, Ya Ya Kudryk , V V Milenin^, I S Tarasov\ E P Markovskyi^, R A Red’ko^, E V Russu^ ^Ioffe Physico-Technical Institute RAN 26 Politekhnicheskaya St, Sankt-Peterburg, 194021 Russia e-mail: arsentyev@mailiofferu Ph: +{7-812) 247-91-34 […]

Arsentiev I. N.1, Bobyl A. V.1, Boltovets N. S.2, Ivanov V. N.2, Konakova R. V.3, Kudryk Ya. Ya.3, Lytvyn O. S.3, Milenin V. V.3, Tarasov I. S.1, Belyaev A. E.3, Rusu E. V.4 11offe Physical-Technical Institute of the Russian Academy of Sciences 26, Polytekhnicheskaya St., Sankt-Peterburg – 194021, Russia Tel.: + (7-812) 247-91-34, e-mail: tarasa@hpld.ioffe.rssi.ru […]